Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT121L - Ghép hình

Cho 3 hình chữ nhật có kích thước tương ứng là: a[i]×b[i] (i=1,2,3). Trong đó a[i],b[i] là các số nguyên dương không quá 10^9. Hỏi 3 hình chữ nhật trên có thể ghép thành một hình vuông không? Nếu ghép được cho biết độ dài cạnh hình vuông đó, ngược lại ghi số 0.

Input

Gồm 3 dòng, mỗi dòng ghi 2 số nguyên dương là kích thước của một hình chữ nhật

Output

Một dòng duy nhất là đáp số của bài toán

Example

INPUT

OUTPUT

1 6

6 2

3 6

6

INPUT

OUTPUT

1 6

6 2

2 4

0


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-02-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C CSHARP CPP JAVA PYTHON3

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.