Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT135G - Blackjack

Cho một tập N quân bài, mỗi quân chứa một số nguyên dương. Bạn cần phải chọn ra ba quân bài sao cho tổng các số trên 3 quân bài gần với số M nhất và không vượt quá M.

Input

Dòng 1 chứa 2 số N và M. (N <= 100, M <= 500 000)

Dòng 2 chứa N số nguyên dương, mỗi số không quá 100 000.

Output

In ra tổng 3 quân gần M nhất và không vượt quá M.

Input luôn đảm bảo tồn tại đáp số.

Example

Input:
5 21
5 6 7 8 9

Output:
21

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-03-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C CSHARP CPP JAVA PYTHON3

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.