Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TOHOP - Tổ hợp

Cho hai số nguyên dương n và k (1 <= k <= n <= 20). Sinh mọi tổ hợp chập k của n phần tử.
Ví dụ:
Input:
5 2
Output
1 2
1 3
1 4
1 5
2 3
2 4
2 5
3 4
3 5
4 5 

Được gửi lên bởi:Vương Trung Hiếu Nghĩa
Ngày:2015-11-22
Thời gian chạy:1s-3s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:CPP

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.