Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VOXOR - XOR dãy số

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/voxor


Cho dãy A gồm N số nguyên không âm. Ta lần lượt thực hiện Q thao tác trên tập hợp này:

 • XOR x: Với mọi i, Ai = Ai xor x
 • FIND k: Tìm số lớn thứ k trong dãy A.

Yêu cầu: Thực hiện các truy vấn trên.

Input

Dòng đầu tiên ghi 2 số N và Q.

Dòng thứ hai ghi N số là giá trị ban đầu của dãy A.

Tiếp theo là Q dòng, mỗi dòng ghi 1 trong 2 loại truy vấn.

Output

Với mỗi truy vấn loại FIND, in ra kết quả tìm được.

Giới hạn

Subtask 1 (25%)

 • NQ ≤ 5000
 • 0 ≤ Ai ≤ 109
 • 0 ≤ x ≤ 109.

Các subtask 2, 3 và 4 tiếp theo đều có

 • N ≤ 105
 • Q ≤ 105
 • 0 ≤ Ai ≤ 109

Subtask 2 (40%)

 • 0 ≤ x ≤ 100

Subtask 3 (10%):

 • 0 ≤ x ≤ 109
 • x luôn có dạng 2k

Subtask 4 (25%):

 • 0 ≤ x ≤ 109

Ví dụ

Input:
4 9
1 2 3 4
FIND 1
FIND 2
FIND 3
FIND 4
XOR 6
FIND 1
FIND 2
FIND 3
FIND 4
Output:
4
3
2
1
7
5
4
2

Giải thích

Trước truy vấn XOR 6, dãy số là 1 2 3 4.

Sau truy vấn XOR 6, dãy số là 7 4 5 2.


Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2015-12-25
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C C++ 4.3.2 PAS-GPC PAS-FPC TEXT
Nguồn bài:VNOI Online 2016

hide comments
2015-12-26 12:22:56 Luan
Sao mình nộp nó bảo "Wrong problem! " vậy ad :<
2015-12-26 11:01:01 VOJ Team
"ad oi neu k> so cac so khac nhau thi sao a?"
Lưu ý là đề yêu cầu in ra số lớn thứ k chứ không phải là giá trị lớn thứ k.
2015-12-26 10:53:53 Dương Bảo
ad oi neu k> so cac so khac nhau thi sao a?
2015-12-26 09:14:34 VOJ Team
"cho mình hỏi file inp và out tên gì thê"
Standard input output nhé bạn. Tức là không để tên file.

"ad oi neu k>n thi sao"
Dữ liệu đảm bảo k <= N.
2015-12-26 09:04:59
cho mình hỏi file inp và out tên gì thê
2015-12-26 08:37:50 *
ad oi neu k>n thi sao
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.