Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WIPING44 - Faktoryzacja

Zadanie eliminacyjne w konkursie WIPING4 organizowanym przez
Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Faktoryzacja

Faktoryzacja, czyli rozkład na czynniki, to proces, który dla pewnej liczby naturalnej n prowadzi do znalezienia wszystkich czynników różnych od 1 i od n, których iloczyn jest równy n.  Twoim zadaniem jest napisanie programu, który będzie faktoryzował liczbę naturalną podaną na wejście.

 

Wejś›cie

  • jeden wiersz tekstu, zawierający liczbę naturalną n, 2 ≤ n ≤ 234  

Wyjś›cie

  • lista znalezionych czynników, mająca postać wierszy, z których każdy zawiera wartość czynnika i jego liczność w rozkładzie, rozdzielone przecinkiem lub słowo PRIME, jeśli faktoryzacja nie może zostać wykonana

 

Przykł‚ad

Wejś›cie: 

120

Wyjście:

2,3
3,1
5,1

 

Wskazówka:

120 = 2 ∙ 2  ∙2 ∙ 3 ∙ 5 = 3 ∙ 2 + 1 ∙ 3 + 1 ∙ 5

 

Informacje dodatkowe

  • program zostanie uruchomiony 10 razy dla różnych zestawów danych

  • każde poprawne rozwią…zanie daje 10% punktacji zadania
  • zadanie ma wartość‡ punktową… 3,0
 

Dodane przez:Sławomir Wernikowski
Data dodania:2015-11-14
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego2500B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.