Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WIPING45 - Cykl Eulera

Zadanie eliminacyjne w konkursie WIPING4 organizowanym przez
Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Cykl Eulera

Cykl Eulera, to taki cykl w grafie, który zawiera każdą krawędź grafu dokładnie raz. Warunkami istnienia cyklu dla grafów nieskierowanych są m.in.:
- spójność grafu;
- spełnienie warunku mówiązce, że z każdego wierzchołka wychodzi parzysta liczba krawędzi.

Twoim zadaniem będzie sprawdzenie, czy dany graf posiada cykl Eulera.
Uwaga: przy budowaniu cyklu, analiza rozpoczynana jest zawsze od wierzchołka z najmniejszym indeksem, tak samo w przypadku wyboru sąsiadów danego wierzchołka. 

Wejś›cie

Wejście zawiera kolejno:

  • jeden wiersz tekstu, zawierający liczbę wierzchołków grafu N, 2 ≤ N ≤ 10; 
  • N wierszy tekstu, każdy zawierający rozdzielone spacjami numer danego wierzchołka oraz listę numerów jego wierzchołków.

Wyjś›cie

  • odnaleziony cykl (numery wierzchołków rozdzielone spacjami) albo wartość -1 jeśli w danym grafie cykl Eulera nie istnieje

Przykł‚ad

Wejś›cie: 

5
1 2 3
2 1 3 4 5
3 1 2
4 2 5
5 2 4

Wyjście:

1 3 2 5 4 2 1

Informacje dodatkowe

  • program zostanie uruchomiony 10 razy dla różnych zestawów danych

  • każde poprawne rozwią…zanie daje 10% punktacji zadania
  • zadanie ma wartość‡ punktową… 4,0
 

Dodane przez:Sławomir Wernikowski
Data dodania:2015-11-20
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego5000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 MAWK BC COFFEE DART FORTH GOSU JS-MONKEY KTLN OCT PROLOG R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.