Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

ADBRACK - Thứ tự dãy ngoặc

no tags 

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/adbrack


Dãy ngoặc đúng được định nghĩa như sau:

 • Biểu thức rỗng là biểu thức ngoặc đúng có bậc bằng 0.
 • Nếu A là biểu thức ngoặc đúng có bậc bằng k thì (A), [A], {A} cũng là biểu thức ngoặc đúng có bậc k+1.
 • Nếu A và B tương ứng là hai biểu thức ngoặc đúng có bậc là kA, kB thì AB cũng là một biểu thức ngoặc đúng có bậc bằng max(kA, kB).

Ví dụ "()[()]" là một biểu thức ngoặc đúng có bậc bằng 2.

Với hai số n, k người ta tiến hành tạo ra tất cả các biểu thức ngoặc đúng có độ dài đúng bằng n và có bậc không quá k. Sắp xếp các biểu thức ngoặc này theo thứ tự từ điển, chú ý: '(' < ')' < '[' < ']' < '{' < '}'.

Yêu cầu: Cho n, k và S là một biểu thức ngoặc đúng độ dài n và có bậc không quá k, hãy tìm thứ tự của S.

Input:

 • Dòng đầu chứa hai số nguyên n, k.
 • Dòng thứ hai chứa xâu S.

Output:

 • Một dòng duy nhất chứa một số nguyên là thứ tự của biểu thức ngoặc đúng S.

Example:

INPUT:
6 2
(()){} 

OUTPUT:
4

Giải thích:
1. "(()())"
2. "(())()"
3. "(())[]"
4. "(()){}" 

Ràng buộc:

 • n chẵn
 • 2*k <= n

Giới hạn:

 • Trong 10% test đầu tiên: n, k <= 10.
 • Trong 20% test tiếp theo: n <= 20, k <= 5.
 • Trong 30% test tiếp theo: n <= 100, k <= 5.
 • Trong 40% test còn lại: n, k <= 100.

 


Added by:Le Anh Duc - A2K42 PBC
Date:2015-07-19
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64 JS-MONKEY
Resource:Từ một bài của thầy Đỗ Đức Đông