Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

AL_05_04 - Palindrom wielokrotny

no tags 

Powszechnie wiadomo, że wyraz jest palindromem, jeżeli czytany wspak brzmi tak samo jak czytany normalnie. Można też powiedzieć, że taki wyraz składa się z dwóch części składowych (lewej i prawej), które są względem siebie "symetryczne". W przypadku, gdy wyraz ma parzystą liczbę znaków, te dwie składowe to po prostu lewa i prawa połowa wyrazu, np. abba=ab+ba. Jeżeli palindrom ma nieparzystą liczbę liter, to przyjmijmy, że te "symetryczne" części uzyskamy usuwając środkową literę. Np. w wyrazie kajak, lewa składowa to ka, a prawa to ak. Oczywiście jest też możliwe, że składowe palindromu, również są palindromami. Np. w wyrazie oko, obie części to jednoliterowy wyraz o, który przecież sam jest też palindromem.

Zdefiniujmy więc teraz palindrom wielokrotny.

  1. Każdy jednoliterowy wyraz jest palindromem jednokrotnym.
  2. Jeżeli wyraz W jest palindromem n-krotnym, to wyraz P=W+W (tu + oznacza oczywiście konkatenację) oraz wyraz Q=W+c+W (gdzie c to dowolny pojedynczy znak) są palindromami (n+1)-krotnymi.
  3. Każdy wyraz, którego normalnie nie nazwalibyśmy palindromem, będzie teraz palindromem 0-krotnym. 

Kilka przykładów palindromów i ich krotności:
  abc 0
  kajak 1
  oko 2
  oooo 3
  aabaacaabaa 4 

Napisz program, który wyznaczy krotność każdego z danych n palindromów, a następnie wśród otrzymanych wyników (oznaczmy je ki, dla i=1..n) znajdzie pewną charakterystyczną wartość x, spełniającą jednocześnie dwa warunki:
  1. Co najmniej połowa liczb ki jest większa lub równa x.
  2. Co najmniej połowa liczb ki jest mniejsza lub równa x
Jeśli jest wiele liczb spełniających te warunki, należy wybrać najmniejszą. 

Wejście

W pierwszej linii liczba n (≤ 500000) oznaczająca liczbę palindromów.
W każdej z kolejnych n linii jeden palindrom (ciąg małych liter angielskiego alfabetu) o długości d (≤ 5000000).

Suma długości wszystkich palindromów nie przekracza 5000000.

Wyjście

Jedna liczba całkowita będąca szukaną wartością x.

Przykład

Wejście:
6
kajak
bbcbbabbcbb
oko
otomoto
abaoboubuaba
zzzz
Wyjście:

Added by:Witold Długosz
Date:2013-04-02
Time limit:0.100s-2s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:ALGOLIGA