Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

BEADSNB - Beads

no tags 

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/beadsnb


Các bạn download đề bài ở đây:

http://www.mediafire.com/view/6km31c2i179dag1/DeThiB.pdf

http://www.mediafire.com/view/70syx7w71i7r9ce/DeThiA.pdf

Input

Input description...

Output

Output description...

Example

Input:
etc.

Output:
etc.

Added by:VOJ Team
Date:2013-12-17
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:PreVNOI 2013 Day 2, Problem 1, Thầy Đỗ Đức Đông