Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

C11HUM - Số khiêm tốn

no tags 

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/c11hum


 Với một tập K số nguyên tố cho trước S = {p1, p2, …,pk), xét tập tất cả các số sao cho các thừa số nguyên tố của nó là tập con của S. Ví dụ, tập này có thể chứa: p1, p1*p2, p1*p1, p1*p2*p3 (và nhiều số khác). Tập này được gọi là tập “Số khiêm tốn” của tập S. Chú ý: Số 1 rõ ràng không phải là một số khiêm tốn.

Nhiệm vụ của bạn là tìm số khiêm tốn thứ N với một tập S cho trước. Kết quả không vượt quá số nguyên 32 bit có dấu.

Input

Dòng 1: gồm 2 số nguyên: K và N, 1 <= K <= 100 và 1 <= N <= 100000.

Dòng 2: K số nguyên dương miêu tả tập S. ( tất cả đều nhỏ hơn 1000 )

Output

Một số duy nhất là số khiêm tốn thứ N.

Example

Input:

4 19

2 3 5 7

Output:

27


Added by:Duy Khanh Nguyen
Date:2011-12-12
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:Sưu tầm