Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

CALC - Kalkulator

no tags 

Napisz program, który działa jak prosty kalkulator obsługujący pięć operacji: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i obliczanie reszty z dzielenia liczb całkowitych.

Wejście

Na wejście programu podana zostanie pewna nieokreślona liczba zestawów danych. Zestawy składają się z jednoznakowego symbolu operacji do wykonania (+ dodawanie, - odejmowanie, * mnożenie, / dzielenie całkowitoliczbowe, % reszta z dzielenia) oraz następujących po nim dwóch liczb całkowitych. Poszczególne składowe zestawu zostaną rozdzielone spacjami, a same zestawy znakiem nowej linii. Liczba testów nie przekracza 100, wynik zawiera się w typie int32.

Wyjście

Na wyjściu programu ma się pojawić ciąg liczb będących rezultatem wykonania pojawiających się na wejściu poleceń. Poszczególne liczby należy rozdzielić znakami nowej linii. Uwaga! Można założyć, że dane wejściowe nie zawierają polecenia dzielenia przez 0.

Przykład

Wejście:
+ 7 9
- 0 4
* 5 6
/ 8 3
% 5 2

Wyjście:
16
-4
30
2
1


Added by:Robert Janczewski
Date:2006-10-24
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All