Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

CHUANBI - Chuẩn Bị Trước Kì Thi


CLB OLP tin học đang chuẩn bị một kì thi lập trình cho sinh viên trong trường, Bình được giao nhiệm vụ chuẩn bị Băng Rôn cho kì thi.

Nội dung của băng rôn là: “OLPIUH”.  Bình đã có sẳn N chữ cái, nếu chúng không thể tạo thành nội dung băng rôn thì Bình sẽ đi mua thêm. Hỏi Bình có cần mua thêm hay không?

Dữ liệu

+ Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N - là số lượng các chữ cái mà Bình đang có. (1<=N<=100)

+ Dòng tiếp theo chứa N chữ cái in hoa, mỗi chữ cái cách nhau bằng một khoảng trắng. 

Kết quả

+ Nếu Bình cần đi mua thêm chữ cái thì in ra “YES”, ngược lại in ra “NO”.

Ví dụ

Dữ liệu:
6
I U H O L P
Kết quả: YES

Dữ liệu:
7
C L U B O L P 

Kết quả:
NO

Added by:Tai Do
Date:2016-05-21
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: GOSU
Resource:HUI