Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

ETI06F1 - Pole pewnego koła

no tags 

Wyznacz pole koła, którego okrąg jest przecięciem dwóch identycznych sfer o promieniu r. Odległość pomiędzy środkami sfer wynosi d. Wartości r oraz d podane na wejściu są liczbami zmiennoprzecinkowymi. Można założyć, że 1 <= d < 2 * r <= 2000.

Ilustracja pomocnicza treści

Wejście

Na wejściu podane są dwie liczby zmiennoprzecinkowe r d oddzielone spacją, oznaczające odpowiednio promień sfery i odległość między środkami sfer.

Wyjście

Należy wypisać pojedynczą liczbę zmiennoprzecinkową S oznaczającą pole koła. Dopuszczalny błąd wyniku wynosi 0.01.

Uwaga. W roli separatora dziesiętnego należy używać kropki (nie: przecinka). Można przyjąć, że stosunek obwodu koła do jego średnicy wynosi 3.141592654.

Liczba punktów za zadanie jest równa liczbie poprawnie rozwiązanych testów / 5. Testów jest 20.

Przykład

Przykład 1

Wejście:
10 10

Wyjście:
235.62

Przykład 2

Wejście:
1000 1500

Wyjście:
1374446.79

Added by:mima
Date:2005-11-11
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All