Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

EXPAR - EXPAR

no tags 

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/expar


Cho biểu thức số học chỉ chứa hai biến x, y, các hằng số và các phép toán +,−,×. Hãy xác định tính chẵn – lẻ của kết quả biểu thức dựa trên tính chẵn – lẻ của hai biến x, y. 

Input

Dòng 1: xâu S có độ dài không quá 106 chỉ gồm các kí tự chữ số, chữ cái ′x′,  ′y′ và các dấu  phép toán +,−,∗. Xâu S đảm bảo là biểu thức toán học hợp lệ, các hằng số đều là số nguyên không âm và không có chữ số vô nghĩa.

Dòng 2,3: mỗi dòng ghi xâu ′Odd′ hay ′Even' chỉ tính lẻ hay chẵn của tương ứng biến x và y. 

Output

Ghi xâu ′Odd′ hay ′Even' là kết quả của bài toán. 

Example

Input:

x-y*2

Odd

Odd 

Output: Odd

Added by:Thương
Date:2014-10-31
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG C NCSHARP CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG C99 COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PAS-GPC PAS-FPC PICO PS PROLOG PYPY3 R RACKET RUST CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Resource:Kì thi chọn đội tuyển quốc gia tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014-2015