FINFRAC - Finding Fractions

no tags 

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/finfrac


Cho a,b,c,d, tìm phďż˝n số p/q với q nhỏ nhẼt, và thỏa mãn a/b < p/q < c/d .

Input

Mỗi test trên một dòng, chᝊa 4 số nguyên a,b,c,d.

Output

Với mỗi test, in ra phďż˝n số tìm �ưᝣc (xem vďż˝ d᝼). Náşżu cďż˝ nhiᝁu ��p ďż˝n, in ra phďż˝n số với p nhỏ nhẼt.

Example

Input:
1 3 1 2
2 1 3 1
2 1 4 1
1000 1001 1001 1002

Output:
2/5
5/2
3/1
2001/2003

Constraints

Dataset 1: a,b,c,d ( 1 <= a,b,c,d <= 1e9, và a/b < c/d ).Added by:Race with time
Date:2009-02-19
Time limit:3s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ERL JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET
Resource:Code Craft 09