Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

GM11P1 - ՈւՂՏԵՐԸ

no tags 

Վասյան շատ է սիրում ուղտ նկարել մեկ սապատանի, երկսապատանի, երեք սապատանի և այլն: Ուղտերին նա նկարում է կոորդինատական հարթության կետերը միացնելով: Հիմա նա նկարում է t - սապատավոր ուղտերի պատկերելով նրանց հարթության վրա բեկյալների միջոցով: Յուրաքանչյուր բեկյալ կազմված է n գագաթներից, որոնք ունեն հետևյալ կոորդինատները (x1, y1), (x2, y2), ... , (xn, yn): Առաջին գագաթն ունի x1=1 կոորդինատը, երկրորդը x2=2 և այլն:  կոորդինատները կարող են ունենալ ցանկացած արժեք, բայց պետք է բավարարեն հետևյալ պայմաններին`

  • պետք է գոյություն ունենա ճիշտ t սապատ, այսինքն այնպիսի j (2≤j≤n-1) ինդեքսներ,  որ yj-1<yj>yj+1,
  • պետք է գոյություն ունենա ճիշտ t -1 այնպիսի j  (2≤j≤n-1) ինդեքսով, որ yj-1>yj<yj+1,
  • բեկյալի ոչ մի հատված չպետք է լինի զուգահեռ Ox առանցքին,
  • բոլոր yi-երը 1-ից 4 ամբողջ թվեր են:

t - սապատավոր ուղտերով նկարների հավաքածուի համար Վասյան ուզում է գնել նոթատետր, բայց չգիտի, թե իրեն քանի էջ հարկավոր կլինի:

Դուրս բերել t-սապատավոր ուղտերին պատկերելու համար տարբեր բեկյալների քանակը տրված n թվի համար:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի միակ տողը պարունակում է n և t ամբողջ թվերի զույգը (3≤n≤20, 1≤t≤10) :

Ելքային տվյալներ

  Գրել t-սապատավոր ուղտերի որոնելի քանակը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

6 1

6

2

4 2

0

Ծանոթություն. Առաջին թեստում վեց ուղտերի y կոորդինատների հաջորդականություններն են 123421, 123431, 123432,124321,134321 և 234321 (յուրաքանչյուր թիվ համապատասխանում է yi -ի մեկ արժեքին):


Added by:Հրանտ Հովհաննիսյան
Date:2013-10-29
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:Գյումրի 2011