Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

HSPC14A - Biến đổi cặp số

no tags 

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/hspc14a


 

Từ cặp số (a, b) gồm 2 số nguyên dương, có thể sử dụng 1 trong 3 phép biến đổi sau để tạo ra
cặp số mới
(a,b) → (a, a+b)
(a,b) → (a+b, b)
(a,b) → (b,a)
Bắt đầu từ cặp số (1, 1) hãy dùng ít phép biến đổi nhất để tạo ra một cặp số có chứa số N.

Từ cặp số (a, b) gồm 2 số nguyên dương, có thể sử dụng 1 trong 3 phép biến đổi sau để tạo ra

cặp số mới

(a,b) → (a, a+b)

(a,b) → (a+b, b)

(a,b) → (b,a)

Bắt đầu từ cặp số (1, 1) hãy dùng ít phép biến đổi nhất để tạo ra một cặp số có chứa số N.

 

Input

Dòng đầu chứa số test T. Tiếp theo là T test, mỗi test chứa một số 1 ≤ N ≤ 10^6.

Output

Ứng với mỗi test, in ra trên một dòng số bước biến đổi ít nhất.

Example

Input:
4
1
3
5
7

Output:
0
2
3
4

Added by:Lê Đôn Khuê
Date:2014-07-27
Time limit:4s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:HSPC 2014