Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

HSPC14E - Siêu mũ

no tags 

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274493/problem/S

 

Siêu mũ của số a bởi một số nguyên dương b, kí hiệu là a
a 1 = a,
a (k+1) = a (a
b hoặc là b a, được xác định như sau:
k)
.
Do đó ta có ví dụ: 3
2 = 3 3 = 27, như vậy 3
Tìm 8 chữ số cuối cùng của a
3 = 3 27 = 7625597484987
b.

Siêu mũ của số a bởi một số nguyên dương b, kí hiệu là a^^b được xác định như sau:

a^^1 = a,

a^^(k+1) = a^(a^^k)

Do đó ta có ví dụ:

3^^2 = 3^3 = 27, như vậy 3^^3 = 3^27 = 7625597484987

Tìm 8 chữ số cuối cùng của a.

 

Input

Gồm nhiều test, mỗi test gồm 2 số nguyên a và b ≤ 20000

Output

Với mỗi test, in ra kết quả phải tìm

Example

Input:
3 3

Output:
97484987

Added by:Lê Đôn Khuê
Date:2014-07-27
Time limit:13s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:HSPC 2014