Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

JACOBI - Số học 1

no tags 

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/jacobi


Tìm tất cả số các nguyên x thoả mãn (x*x) mod n = a mod n . Trong đó n là số nguyên tố và ước chung lớn nhất của a và n = 1 , 0 ≤ x ≤ n – 1 .

Input

Dòng 1 : số nguyên K là số bộ test ( 1 ≤ K ≤ 100000 ) . K dòng tiếp theo mỗi dòng gồm 2 số nguyên a , n ( 1 ≤ a , n ≤ 32767 ) .

Output

Với mỗi test ghi ra tất cả các số nguyên x thoả mãn theo thứ tự tăng dần trên 1 dòng . Nếu không có số nguyên x nào thoả mãn thì ghi ra “Khong co” .

Example

Input:
5
4 17
3 7
2 7
14 31
10007 20011

Output:
2 15
Khong co
3 4
13 18
5382 14629

Added by:Nguyen Minh Hieu
Date:2007-03-03
Time limit:0.603s
Source limit:20000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ERL JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET
Resource:Base on a problem of Michael Medvedev