Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden on 2012-06-16 10:32:46 by :D

LSCSC - Cấp số cộng

no tags 

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/lscsc


Cho dãy 2 * n số tìm cấp số cộng có độ dài n .

Giới hạn : n <= 10^5, | a[i]| <= 10^9.

INPUT :  Dòng đầu tiên chứa số n.

             Dòng thứ 2 chứa 2 *n số nguyên a[1], a[2], .....a[2 * n].

OUTPUT : Dòng duy nhất chứa giá trị của số hạng đầu tiên và công sai của cấp số. Nếu có nhiều kết quả thì in ra giá trị bất kỳ.

VÍ DỤ:

INP :

3

8 7 1 5 4 3

OUT:

1 3 


Added by:Minh^^
Date:2011-11-02
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All