Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

M2010H27 - X-ԲԱՌ

no tags 

  OLIMP բառին համապատասխանող X-բառ կանվանենք հետևյալ տեսքի բառը.

 O       P
   L   M
     I
   L   M
 O       P

  Տրված բառի համար ստանալ նրան համապատասխանող X-բառը:

Մուտքային տվյալներ 

  Մուտքում գրված է բառ, որի երկարությունը չի գերազանցում 250-ը:

Ելքային տվյալներ 

  Պետք է արտածել տրված բառին համապատասխանող X-բառը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

GSPI

 G     I
   S P
   S P
 G     I

2

ABC

 A  C
   B
 A  C


Added by:Հրանտ Հովհաննիսյան
Date:2013-07-23
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:Մարզային 2010, հեռակա 2