Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

M2010H33 - ՃԱԳԱՐՆԵՐԸ ՎԱՆԴԱԿՆԵՐՈւՄ

no tags 

  Ձեզ երևի հայտնի է այսպես կոչված Դիրիխլեի սկզբունքը, որը ձևակերպվում է հետևյալ կերպ.

  Ենթադրենք, որ որոշ քանակությամբ ճագարների հավասարաչափ նստեցրել են վանդակների մեջ: Եթե ճագարների թիվն ավելի մեծ է քան վանդակներինը, ապա վանդակներից գոնե մեկում կլինի մեկից ավելի ճագար:

  Քննարկենք այս դասական մաթեմատիկական փաստի ավելի ընդհանրացված դեպքը: Կա n վանդակ և m ճագար, որոնց նստեցրել են այդ վանդակներում: Պահանջվում է որոշել, թե ամենաշատը քանի՞ ճագար կարող է նստած լինել միևնույն վանդակում:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի առաջին տողում գրված է երկու բնական թիվ՝ n և m (1 ≤ n,m ≤ 109):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

2 3

2

2

17 1700

100


Added by:Հրանտ Հովհաննիսյան
Date:2013-07-24
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:Մարզային 2010, հեռակա 3