Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

MAXCUB - Khối lập phương lớn nhất

no tags 

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/maxcub


Cho một khối lập phương kích thước n chia làm n3 khối lập phương đơn vị. Mỗi khối lập phương đơn vị chứa 1 số nguyên.
Bạn hãy tìm một khối lập phương con của khối lập phương đã cho sao cho tổng các số trong khối lập phương con đó là lớn nhất.

Input

- Dòng đầu: số lượng test.
- Tiếp theo là các test, mỗi test gồm: dòng đầu là n. Sau đó n nhóm dòng thể hiện lớp cắt của hình lập phương nhìn từ mặt trước từ gần ra xa, mỗi nhóm gồm n dòng, mỗi dòng gồm n số liệt kê các số trên lớp cắt từ trên xuống dưới, trái qua phải.
Chú ý: n <= 30. Giá trị của khối lập phương đơn vị thuộc kiểu integer.

Output

Mỗi dòng chứa tổng của khối lập phương con lớn nhất của test tương ứng.

Example

Input:
2
3
0 -1 3
-5 7 4
-8 9 1
-1 -3 -1
2 -1 5
0 -1 3
3 1 -1
1 3 2
1 -2 1
4
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
Output:
27
64

Added by:Nguyen Dinh Tu
Date:2006-10-14
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ERL JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET