MLASERP - Laser Phones


Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mlaserpFJ mua một hệ thống liên lạc mới cho đàn bò để chúng có thể trò chuyện với 
nhau trong khi ăn cỏ. Đồng cỏ được mô tả bằng một lưới hình chữ nhật 
kích thước WxH (1 <= W <= 100; 1 <= H <= 100). 

Hiện tại FJ mới cung cấp điện thoại cho 2 con bò đầu đàn. Tuy nhiên 
vấn đề là liên lạc giữa hai con bò chỉ thực hiện được nếu đường truyền 
thông tin giữa chúng không bị chắn. Ở đây, thông tin chỉ được truyền 
theo các đường thẳng và dừng lại nếu nó bị chắn bởi núi đá, cây to 
(kí hiệu bằng các kí tự '*'). 

Do đó, FJ phải mua thêm một số gương (kí hiệu bằng các kí tự '/' và '\') 
để đổi hướng đường đi của tia laser. 
Xét ví dụ minh họa dưới đây : 

Kích thước của đồng có là 8x7, H = 8 và W = 7. Hai con bò đầu đàn 
được kí hiệu là 'C', đá và cây to kí hiệu là '*':

7 . . . . . . .     7 . . . . . . .
6 . . . . . . C     6 . . . . . /-C
5 . . . . . . *     5 . . . . . | *
4 * * * * * . *     4 * * * * * | *
3 . . . . * . .     3 . . . . * | .
2 . . . . * . .     2 . . . . * | .
1 . C . . * . .     1 . C . . * | .
0 . . . . . . .     0 . \-------/ .
 0 1 2 3 4 5 6      0 1 2 3 4 5 6

Cần xác định M - số lượng gương ít nhất FJ cần mua để có thể đảm 
bảo liên lạc giữa hai con bò nói trên. Dữ liệu luôn đảm bảo có 
ít nhất một cách thực hiện.

INPUT

* Dòng 1: Chứa 2 số nguyên W và H cách nhau ít nhất 1 kí tự.

* Dòng 2..H+1: Mô tả cánh đồng, mỗi dòng gồm W kí tự  'C' hoặc '*' , và '.'. 
Thông tin không bị chặn khi đi qua các kí tự '.' và chỉ có 2 chữ 'C'.

Ví dụ :

7 8
.......
......C
......*
*****.*
....*..
....*..
.C..*..
.......
OUTPUT
* Dòng 1: Một số nguyên duy nhất ghi giá trị M - số gương ít nhất cần mua

Ví dụ :

3


Added by:~!(*(@*!@^&
Date:2009-02-13
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ERL JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET
Resource:JAN09 SILVER Division