MMASS - Mass of Molecule


Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mmass


Hóa chất chỉ gồm các nguyên tố C, H, O có trọng lượng 12,1, 16 tương ứng.

Nó được biểu diễn dạng "nén", ví dụ COOHHH là CO2H3 hay CH (CO2H) (CO2H) (CO2H) là CH(CO2H)3. Nếu ở dạng nén thì số lần lặp >=2 và <=9.

Tính khối lượng hóa chất.

Input

Gồm một dòng mô tả hóa chất không quá 100 kí tự chỉ gồm C, H, O, (, ), 2,..,9.

Output

Khối lượng của hóa chất, luôn <=10000.

Sample

MASS.IN

COOH

MASS.OUT

45
 
MASS.IN

CH(CO2H)3

MASS.OUT

148
 
MASS.IN

((CH)2(OH2H)(C(H))O)3

MASS.OUT

222
 Added by:~!(*(@*!@^&
Date:2009-03-08
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ERL JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET
Resource:COI 01