MSKYCODE - Sky Code

no tags 

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mskycode


TÍnh số bộ gồm 4 số mà USCLN của chúng là 1 trong tập N số nguyên cho trước

Input

Dòng đầu là số test case, các dòng tiếp theo, dòng đầu tiền là số N (1<=N <=10000), sau đó là N số nguyên >=1 và <= 10000.

Output

In ra số cần tính cho mỗi bộ test.

Sample

Input :
4  
2 3 4 5 
4 
2 4 6 8 
7 
2 3 4 5 7 6 8 
Ouput: 
1 
0 
34 


Added by:~!(*(@*!@^&
Date:2009-04-09
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ERL JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET
Resource:Southeastern European 2008