MSTRING - String problem


Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mstring


Cho hai xâu A và B. Tính độ dài của xâu con ngắn nhất của A mà không là xâu con của B. Xâu con không nhất thiết phải gồm các kí tự liên tiếp.

Input

Hai dòng là hai xâu A, B, độ dài <=1000, chỉ gồm các chữ cái 'a'..'z'.

Output

In ra độ dài nhỏ nhất tìm được

Sample

Sample input
 
banana 
anbnaanbaan 
 
Sample output
 
5 
 
(eg. banna) 

Sample input
 
babab 
babba 
 
Sample output
 
3 
 
(eg. aab) 


Added by:psetter
Date:2009-02-28
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ERL JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET
Resource:COI 04