Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

NEAREST - Cặp điểm gần nhất

no tags 

Cho n (2 <= n <= 100,000) điểm trên mặt phẳng, hãy tìm cặp điểm có khoảng cách nhỏ nhất.

Input

- Dòng đầu tiên chứa số n.

- n dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một cặp số thực (giá trị tuyệt đối không lớn hơn 107) biểu diễn tọa độ một điểm.

Output

Một số duy nhất (ghi chính xác đến 3 chữ số thập phân sau dấu phẩy) là khoảng cách nhỏ nhất tìm được.

Example

Input:
5
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Output:
1.414

Added by:AnhDQ
Date:2010-03-26
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: NODEJS OBJC PERL6 SQLITE VB.NET
Resource:Hình học cơ bản