NKTEAM - Team Selection

no tags 

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nkteam


Các trưởng đoàn đội tuyển tin học vùng Balkan muốn chọn ra những thí sinh mạnh nhất trong khu vực từ N thí sinh (3 ≤ N ≤ 100000). Các trưởng đoàn tổ chức 3 kỳ thi, mỗi thí sinh sẽ tham dự cả 3. Biết rằng không có 2 thí sinh nào có cùng điểm số trong mỗi kỳ thi. Ta nói thí sinh A giỏi hơn thí sinh B nếu A được xếp hạng trước B trong cả 3 kỳ thi. Một thí sinh A được gọi là xuất sắc nếu như không có thí sinh nào giỏi hơn A.

Yêu cầu: Hãy giúp các trưởng đoàn đếm số thí sinh xuất sắc.

Dữ liệu vào

  • Dòng thứ nhất chứa 1 số nguyên dương N.
  • 3 dòng sau, mỗi dòng chứa N số nguyên dương cách nhau bởi khoảng trắng, là chỉ số của các thí sinh theo thứ tự xếp hạng từ cao đến thấp của kỳ thi tương ứng.

Kết qủa

Gồm 1 số nguyên duy nhất cho biết số thí sinh xuất sắc.

Ví dụ

Dữ liệu mẫu
3 
2 3 1
3 1 2
1 2 3

Kết qủa
3

Không có thí sinh nào giỏi hơn thí sinh khác nên cả 3 thí sinh đều xuất sắc.

Dữ liệu mẫu
10 
2 5 3 8 10 7 1 6 9 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 8 7 10 5 4 1 2 6 9

Kết qủa
4

Thí sinh 1, 2, 3, 5 là những thí sinh xuất sắc.


hide comments
jobaidul: 2023-02-22 18:18:37

If you get output 2 for 2nd test case. Don't worry. Submit your code.

lollospada: 2022-11-18 23:15:01

2nd example is wrong (the answer is 3, first contenstant is better than anyone except for contestants 7 and 8)

nan0s_: 2022-10-18 21:29:00

There seems to be a mistake in the second example (the answer should be 2 - contestants 1 and 7). However there seem to be no mistakes in the actual tests, but the result of my submission is 9.09 (instead of Wrong Answer or Accepted or something). I don't know what is means.

[NG]: Your solution gives correct output for 1 out of 11 testfiles (~9.09%).

Last edit: 2022-10-29 00:29:54

Added by:Jimmy
Date:2007-12-16
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ERL JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET
Resource:Balkan OI 2004