Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

OHSDISC - DIA NHAC

no tags 

Lãm đẹp zai có một bộ sưu tập n đĩa nhạc. Cậu đánh số hiệu các đĩa theo thứ tự từ 1 đến n. Ban đầu các đĩa được xếp chồng lên nhau theo đúng thứ tự từ 1 đến n, nghĩa là đĩa có số hiệu là 1 ở trên cùng, tiếp theo là đĩa 2,..., đĩa có số hiệu là n ở dưới cùng. Khi muốn nghe một đĩa nhạc nào đó, Lãm đẹp zai sẽ rút đĩa đó ra, nghe xong thì để đĩa lại vào vị trí trên cùng. Giả sử Lãm có m lần rút đĩa nghe nhạc, hãy cho biết số hiệu của đĩa dưới cùng sau từng lần rút đĩa.

Input

- Dòng thứ nhất gồm số test case K

- K dòng tiếp theo gồm

- hai số nguyên n, m cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ n, m ≤ 105). n là số đĩa nhạc và m là số lần rút đĩa nghe nhạc.

- Dòng tiếp theo gồm m số nguyên a1, a2,..., am mỗi số cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ ai ≤ n). ai là số hiệu của đĩa được rút ra trong lần nghe nhạc thứ i.

Output

- Là m số nguyên, mỗi số cách nhau một khoảng trắng, thể hiện số hiệu của đĩa nhạc dưới cùng sau mỗi lần rút đĩa.

Example

Input:
1
5 2
5 4 Output: Case #1: 4 3

Added by:Anonymous
Date:2017-12-19
Time limit:2s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:C CPP C++ 4.3.2 CPP14 JAVA