Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

OIC1H04 - ՁՄԵՐՈւԿ

no tags 

Ձմերուկը n/(n+1) կգ-ով ավելի ծանր է, քան n/(n+1) ձմերուկը: Խանութում գտնվում են նմանատիպ m  ձմերուկներ:

Ինչի՞ է հավասար խանութում գտնվող ձմերուկների ընդհանուր կշիռը:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված են n և m բնական թվերը (1 ≤ n, m ≤ 104).

Ելքային տվյալներ

  Արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

4 4

16

2

10 10

100


Added by:Հրանտ Հովհաննիսյան
Date:2013-10-02
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:Oinf Club-1, հեռակա