PIZZALOC - Pizza Location


Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/pizzaloc

Picko muốn mở một số cửa hàng pizza tại 1 số địa điểm. Bánh pizza sẽ cung cấp cho mọi khách hàng nằm trong hình tròn bán kính R với tâm là các địa điểm được chọn.

Xác định số khách hàng lớn nhất có thể phục vụ.

Input

Dòng đầu là hai số K, R : số nhà hàng có thể được mở và bán kính phục vụ của mỗi nhà hàng,1 ≤ K ≤ 10, 1 ≤ R ≤ 500.

Dòng thứ hai là M, số địa điểm có thể đặt nhà hàng, K ≤ M ≤ 20.

M dòng tiếp theo, mỗi dòng là 2 số nguyên X và Y, -1000 ≤ X,Y ≤ 1000.

Dòng tiếp theo là N, số khu nhà, 1 ≤ N ≤ 100.

Mỗi dòng trong N dòng tiếp theo là 3 số nguyên X, Y , S, là tọa độ và số người ở khu nhà đó, -1000 ≤ X,Y ≤ 1000, 1 ≤ S ≤ 100.

Khu nhà nằm trong bán kính của nhà hàng nếu khoảng cách giữa chúng <= R. Không có 2 khu nhà tại cùng 1 địa điểm.

Output

Ghi ra số người tối đa có thể được phục vụ.

Sample

pizza.in 
2 2 
3 
1 0 
4 0 
7 0 
4 
0 0 1 
3 0 7 
5 0 9 
8 0 1 
 
pizza.out 
18 

pizza.in 
2 2 
3 
-2 0 
0 1 
3 0 
8 
-3 1 1 
-3 0 1 
-3 -1 1 
-2 -1 1 
0 0 3 
0 2 1 
2 1 3 
4 0 2 
 
pizza.out 
12 

pizza.in 
3 3 
5 
0 0 
1 6 
2 3 
6 6 
7 2 
8 
0 1 2 
0 5 3 
0 6 1 
1 0 1 
3 2 3 
3 6 2 
6 2 4 
8 6 3 
 
pizza.out 
17 Added by:psetter
Date:2009-04-08
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ERL JS-RHINO PERL6
Resource:COI 03