PROG0100 - Factorial

no tags 

The factorial $n!$ of a numberl $n \in \mathbb{N}$ is defined as $$ n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1)\cdot n$$ with the additional agreement that $$0! = 1$$

Input

The first line of the input contains a number $t$ that indicates the amount of test cases. Afterwards, a line with an integer $n$ follows every $t$ test case. 

Output

Write the factorial $n!$ of the given number $n$ on a separate line for every test case. If $n > 13$ you print a line stating "input too large" to the output.

Example

Input:

4
0
3
4
100

Output:

1
6
24
input too large

De faculteit $n!$ van een getal $n \in \mathbb{N}$ wordt gedefinieerd als $$ n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1)\cdot n$$ met de bijkomende afspraak dat $$0! = 1$$

Invoer

De eerste regel van de invoer bevat een getal $t$ dat aangeeft hoeveel testgevallen er zijn. Daarna volgt voor elk van de $t$ testgevallen een regel die een natuurlijk getal $n$ bevat.

Uitvoer

Schrijf voor elk testgeval de faculteit $n!$ van het gegeven getal $n$ op een afzonderlijke regel. Als $n > 13$ schrijf je in plaats daarvan de regel "invoer te groot" naar de uitvoer.

Voorbeeld

Invoer:

4
0
3
4
100

Uitvoer:

1
6
24
invoer te groot


Added by:Peter Dawyndt
Date:2011-08-04
Time limit:5s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:PY_NBC
Resource:None