PROG0112 - Challenger or crack

no tags 

From 2001 to 2014 the Belgian television channel Canvas was broadcasting the legendary television quiz De Canvascrack. The show was built around the idea that one participant — the crack — competes against a challenger in a short quiz of five multiple choice questions on various subjects, with three possible answers per question. The questions often contained multiple clues from which the correct answer could be derived, either directly or by elimination. Once per show, a round had a set of five questions with a common theme.

Canvascrack
Snapshot of the legendary television quiz De Canvascrack, where the challenger (left) competes against the crack (right) on a set of multiple choice questions.

In each round, the challenger first answered each of the multiple choice questions aloud. After each answer of his challenger, the crack indicated whether or not he thought his opponent had given the correct answer using a pair of hidden buttons. An evaluation followed after each question round, in which both the correct answers and the assessments of the crack were given. The challenger won a point for each correct answer given and the crack won a point for each correct assessment. The total number of points won in a single round decided if the crack won or lost, or if the round ended in a tie.

Each challenger was seated at a different table. After each win, the crack moved on to the next table to take up against the next challenger. Each successive table was a fixed amount of €25 worth more than the previous table: the first table was worth €25, the second €50, the third €75, and so on. After each table won by the crack, the value of that table was added to his total amount. In addition, after each fifth table won the total amount won by the crack was doubled (after the value of the fifth table won was added to the total amount).

After each table won, the crack could decide to stop and take home the total amount he had won so far. He could also decide to move on to the next table, taking the risk to lose money there. Upon losing a table, the total amount won by the crack was halved and the crack was replaced by the challenger that had just beaten him. After having won twenty tables, a crack was forced to stop and take his total amount home.

Canvascracktafels
Overview of the value of the tables in De Canvascrack.

The table below shows the development of a game where the crack wins 20 tables in succession. It indicates the value of each successive tables (second column), whether or not the total amount is doubled after winning this table (this happens at tables 5, 10, 15 and 20; third column) and the total amount the crack has earned after winning the table (fourth column).

table value double profit
1 €25
€25
2 €50
€75
3 €75
€150
4 €100
€250
5 €125 €750
6 €150
€900
7 €175
€1075
8 €200
€1275
9 €225
€1500
10 €250 €3500
table value double profit
11 €275
€3775
12 €300
€4075
13 €325
€4400
14 €350
€4750
15 €375 €10250
16 €400
€10650
17 €425
€11075
18 €450
€11525
19 €475
€12000
20 €500 €25000

A crack that managed to win 20 tables could call himself Supercrack and received the first prize of €25000. Only seven participants accomplished this: Jan Van den Nest (2002), Jimmy Geeraerts (2005), Jan Bosmans (2006), Joris Alen (2007), John Christoffels (2008), Erik Meersschaert (2009) and Geert Tanghe (2014).

Input

Decide based on the run of the game in a question round of De Canvascrack, whether the challenger or the crack wins the round. The first line of the input contains a number $n \in \mathbb{N}_0$ that indicates the number of questions in the round. This is followed by another three lines for each question, that contain the following information:

 • the correct answer to the question: A, B or C
 • the answer given by the challenger: A, B or C
 • the assessment of the crack on the answer given by the challenger: correct or wrong

Output

The crack loses if his total score if less than half of the number of questions in the round or if he scores less points than the challenger. Otherwise the challenger wins if he scores more points than the crack, or the round ends in a tie if both the challenger and the crack score the same amount of points. Depending on the evaluation of the run of the game as described by the information in the input, the following output must be generated:

 • crack wins: crack wins c points against o
 • challenger wins: challenger wins o points against c
 • tie: ex aequo: both contestants score o points

The fragments in italic have to be filled up based on the computed total scores: c is the total score of the crack and o is the total score of his opponent.

Example

Input:

5
C
C
correct
B
C
wrong
B
A
correct
A
A
wrong
C
A
wrong

Output:

crack wins 3 points against 2

Example

Input:

5
C
C
correct
A
A
correct
A
A
correct
B
A
correct
A
B
correct

Output:

ex aequo: both contestants score 3 points

Example

Input:

5
A
A
correct
B
B
wrong
A
C
correct
C
C
correct
C
C
correct

Output:

challenger wins 4 points against 3

Van 2001 tot en met 2014 zond Canvas de legendarische televisiequiz De Canvascrack uit. In deze quiz nam een persoon — de crack — het op tegen een uitdager in een korte quiz van een aantal meerkeuzevragen over allerlei onderwerpen, telkens met drie mogelijke antwoorden. Dikwijls bevatten de vragen meerdere tips waaruit het goede antwoord kon afgeleid worden, of waardoor eliminatie kon toegepast worden. Eén keer per aflevering was er ook een ronde met een welbepaald thema dat als rode draad doorheen de vragen liep.

Canvascrack
Fragment uit de legendarische televisiequiz De Canvascrack waarin een uitdager (links) het opneemt tegen de crack (rechts).

Per ronde beantwoordde de uitdager eerst elke vraag hardop. Na elk antwoord van zijn tegenstrever gaf de crack — onzichtbaar voor de uitdager — aan of hij dacht dat het antwoord van de uitdager al dan niet juist was. Na elke vragenronde volgde een evaluatie waarin de juiste antwoorden op de vragen en de beoordeling van de crack bekendgemaakt werden. Voor elk juist antwoord kreeg de uitdager een punt en voor elke juiste beoordeling kreeg de crack een punt. Op basis van het puntentotaal voor een ronde werd dan beslist of de ronde gewonnen werd door de crack of zijn uitdager, dan wel of de ronde eindigde op een ex aequo.

De uitdagers zaten elk aan een afzonderlijke tafel. Bij winst schoof de crack telkens op naar een volgende tafel om daar een nieuwe uitdager te bekampen. Elke volgende tafel was voor de crack een vast bedrag van €25 meer waard dan de vorige tafel: de eerste tafel was €25 waard, de tweede €50, de derde €75 enzoverder. Na elke tafel die de crack gewonnen had, werd de waarde van de gewonnen tafel toegevoegd aan zijn totaal gewonnen bedrag. Na elke vijfde gewonnen tafel werd het gewonnen bedrag van de crack bovendien ook nog eens verdubbeld (nadat eerst de waarde van de vijfde tafel bij het gewonnen bedrag werd opgeteld).

Na elke gewonnen tafel mocht de crack beslissen om te stoppen en het tot dan toe gewonnen bedrag mee naar huis te nemen. Hij kon ook beslissen om verder te gaan naar de volgende tafel, met het risico om daar geld te verliezen. Bij verlies van een tafel werd het tot dan toe gewonnen bedrag van de crack immers gehalveerd, moest de crack het spel verlaten en werd hij als crack vervangen door de uitdager die tegen hem gewonnen had. Een crack kon maximaal twintig tafels winnen, en was na de twintigste gewonnen tafel verplicht om te stoppen en zijn totaalbedrag mee naar huis te nemen.

Canvascracktafels
Overzicht van de waarde van de tafels in De Canvascrack.

Onderstaande tabel toont het verloop van het spel indien de crack twintig opeenvolgende tafels wint. Daarbij wordt voor elke opeenvolgende tafel de waarde van de tafel aangegeven (tweede kolom), of het gewonnen bedrag zal verdubbeld worden bij winst van de tafel (dit gebeurt bij tafels 5, 10, 15 en 20; derde kolom) en wat het bedrag is die de crack tot dan toe heeft verzameld nadat hij de tafel heeft gewonnen (vierde kolom).

tafel waarde verdubbel winst
1 €25
€25
2 €50
€75
3 €75
€150
4 €100
€250
5 €125 €750
6 €150
€900
7 €175
€1075
8 €200
€1275
9 €225
€1500
10 €250 €3500
tafel waarde verdubbel winst
11 €275
€3775
12 €300
€4075
13 €325
€4400
14 €350
€4750
15 €375 €10250
16 €400
€10650
17 €425
€11075
18 €450
€11525
19 €475
€12000
20 €500 €25000

Wie er in slaagde 20 tafels te winnen mocht zich Supercrack noemen en ontving de hoofdprijs van €25000. Dit is slechts zeven deelnemers gelukt: Jan Van den Nest (2002), Jimmy Geeraerts (2005), Jan Bosmans (2006), Joris Alen (2007), John Christoffels (2008), Erik Meersschaert (2009) en Geert Tanghe (2014).

Invoer

Bepaal op basis van het spelverloop in een vragenronde van De Canvascrack of de uitdager dan wel de crack de ronde heeft gewonnen. De eerste regel van de invoer bevat een getal $n \in \mathbb{N}_0$ dat aangeeft hoeveel vragen er in de ronde gesteld worden. Daarna volgen voor elke vraag telkens drie regels met de volgende informatie:

 • het juiste antwoord op de vraag: A, B of C
 • het antwoord van de uitdager op de vraag: A, B of C
 • de beoordeling van de crack over het antwoord van de uitdager: juist of fout

Uitvoer

De crack verliest als zijn puntentotaal kleiner is dan de helft van het aantal vragen of als hij minder punten heeft dan de uitdager. Anders wint de uitdager als hij meer punten behaald heeft dan de crack, of eindigt de ronde op een ex aequo als de uitdager en de crack evenveel punten hebben. Afhankelijk van de evaluatie van de ronde die omschreven wordt door de gegevens uit de invoer, moet het volgende resultaat uitgeschreven worden:

 • crack wint: crack wint met c punten tegen u
 • uitdager wint: uitdager wint met u punten tegen c
 • ex aequo: ex aequo: beide deelnemers hebben u punten

Hierbij moeten de cursieve fragmenten ingevuld worden op basis van het berekende puntentotaal: c is het puntentotaal van de crack en u dat van de uitdager.

Voorbeeld

Invoer:

5
C
C
juist
B
C
fout
B
A
juist
A
A
fout
C
A
fout

Uitvoer:

crack wint met 3 punten tegen 2

Voorbeeld

Invoer:

5
C C juist A A juist A A juist B A juist A B juist

Uitvoer:

ex aequo: beide deelnemers hebben 3 punten

Voorbeeld

Invoer:

5
A A juist B B fout A C juist C C juist C C juist

Uitvoer:

uitdager wint met 4 punten tegen 3


Added by:Peter Dawyndt
Date:2011-08-05
Time limit:10s-30s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:PY_NBC
Resource:None