Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

PTSUMY - Sumy

no tags 

Napisz program wyznaczający wszystkie możliwe niemalejące ciągi składników naturalnych (składniki mogą występować wielokrotnie), które w sumie dają zadaną liczbę n.

Input

W pierwszej linii liczba testów t. W każdym z kolejnych t wierszy znajduje się tylko jedna liczba 1 ≤ n ≤ 20 .

Output

Dla każdego testu w oddzielnych liniach wszystkie możliwe zbiory liczb naturalnych, których elementy w sumie dają n. Ciągi powinny być podane w kolejności leksykograficznej, każdy ciąg w jednej linii.

Example

Input:
2
1
5

Output:
1

1 1 1 1 1 
1 1 1 2 
1 1 3 
1 2 2 
1 4 
2 3 
5 

Added by:kuszi
Date:2006-01-29
Time limit:3s
Source limit:5000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All