Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

RABGAME1 - RABGAME - Hard version

no tags 

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/rabgame1


Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các thành viên VOJ, Duy đã dễ dàng giải được bài toán Rabgame - Easy version

http://vn.spoj.com/problems/RABGAME

Tuy nhiên Duy rất nghịch ngợm và thích thử thách, lần này, Duy nghĩ, thay vì 2 đơn vị thời gian như bài toán trên, bây giờ, có bao nhiêu hoán vị A thỏa mãn thỏa mãn sau đúng K đơn vị thời gian thì các chú thỏ quay về vị trí ban đầu

Input

2 số n và k duy nhất( n , k <= 150 )

Output

Kết quả của bài toán


Example

Input

2 2

Output

2

Ràng buộc: có 20% số test có k <= 2


Added by:Erik
Date:2013-02-17
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JAVA JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PAS-GPC PAS-FPC PICO PROLOG PYPY R RACKET RUST CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Resource:Tự chế