Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

SC10_04 - ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ

no tags 

  Դպրոցի բակում խաղում են N1 տղա և N2 աղջիկ: Քա՞նի երեխա պետք է միանա նրանց, որ  կարողանան բաժանվել N3 հավասար թիմերի:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի երեք տողերում գրված են N1, N2  և N3 բնական թվերը (1≤ N1, N2, N3 ≤ 109):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է  արտածել երեխաների քանակը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

19

12

6

5

2

10000

100

11

9


Added by:Հրանտ Հովհաննիսյան
Date:2013-08-26
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:Ամառային գավաթ 2010