Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

STRPAL - Xâu đối xứng (*)

no tags 

Một xâu được gọi là đối xứng nếu đọc xâu đó từ trái sang hay đọc từ phải sang đều như nhau. Ví dụ abcba là một xâu đối xứng còn abc thì không phải.

Input

một xâu độ dài không quá 255 kí tự

Output

Đưa ra "YES" nếu xâu là đối xứng, ngược lại in ra "NO"

Example

Input:
aba

Output:
YES

Added by:BossCVP
Date:2018-11-21
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:CPP CPP14 PAS-GPC PAS-FPC