Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

WALK - Dạo chơi quanh nhà

no tags 

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/walk


Cho N vectơ có độ dài không quá L . Xét đến vectơ i (x,y) ta có thể chọn vectơ i (x,y) hoặc vectơ –i ( -x,-y ) . Yêu cầu hãy xác định 1 cách chọn các vectơ sao cho vectơ tổng của N vectơ thì có độ dài không quá sqrt(2) * L .
1 <= N <= 10000 .
1 <= L <= 1000 .

Input

Dòng 1 : 2 số nguyên N , L. N dòng tiếp theo mỗi dòng gồm 2 số nguyên xi , yi mô tả vectơ i .

Output

Gồm 1 dòng ghi ra N số nguyên , số thứ i là 1 tương ứng là chọn vectơ (xi,yi) và 2 tương ứng là chọn vectơ (-xi,-yi) . Dữ liêụ đảm bảo có phương án.

Example

Input:
4 5
5 0
0 5
0 0
-3 4

Output:
1 2 1 1

Added by:Nguyen Minh Hieu
Date:2007-02-01
Time limit:1s
Source limit:10000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ERL JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET
Resource:VI Ural State University Collegiate Programming Contest (21.10.2001)