Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: IIT Guwahati

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 Sun 16.1 (156) 1.4 (0) 17.5   
2 arpitgupta 12.8 (152) 0.0 (0) 12.8   
3 vikram_29 11.4 (188) 0.0 (0) 11.4   
3 Kashish Babbar 11.3 (131) 0.1 (0) 11.4   
5 Akul Goel 10.6 (104) 0.1 (0) 10.7   
6 Anurag Pratik 10.0 (135) 0.0 (0) 10.0   
7 rohan sasanka 9.3 (71) 0.0 (0) 9.3   
8 Vibhanshu 8.5 (232) 0.0 (0) 8.5   
9 Himangshu Saikia 7.8 (147) 0.1 (0) 7.9   
10 johny 7.0 (120) 0.0 (0) 7.0   
11 Penumaka Bhavani Shankar 6.0 (94) 0.9 (0) 6.9   
12 Abhishek Joshi 6.8 (121) 0.0 (0) 6.8   
13 Viresh 6.3 (81) 0.2 (0) 6.6   
14 Control System 6.2 (53) 0.1 (0) 6.3   
15 aayush 6.2 (152) 0.0 (0) 6.2   
15 ojas 6.1 (104) 0.1 (0) 6.2   
17 rahul nagurtha 5.8 (124) 0.1 (0) 5.9   
18 Diptesh Patel 5.2 (159) 0.6 (0) 5.8   
19 aky 5.5 (36) 0.0 (0) 5.5   
20 Vishal Anand 3.7 (40) 0.9 (0) 4.6   
21 ranti dev sharma 4.5 (58) 0.0 (0) 4.5   
21 tsu_ 4.5 (23) 0.0 (0) 4.5   
23 n_2066 4.4 (121) 0.0 (0) 4.4   
24 Nishant Yadav 4.2 (112) 0.1 (0) 4.3   
25 golden_ratio 4.2 (74) 0.0 (0) 4.2   
26 azakaban 4.0 (111) 0.1 (0) 4.1   
26 Sowrabh 2.4 (93) 1.7 (0) 4.1   
28 nuke 3.9 (87) 0.0 (0) 3.9   
29 Jayant Gupta 3.6 (88) 0.0 (0) 3.6   
30 Ashveen 3.5 (35) 0.0 (0) 3.5   
31 preet 2.1 (78) 1.4 (0) 3.4   
32 Dhruv 3.3 (47) 0.0 (0) 3.3   
33 Manish kumar 3.0 (82) 0.1 (0) 3.1   
33 ani 3.1 (55) 0.0 (0) 3.1   
33 Harpreet Singh 3.1 (23) 0.1 (0) 3.1   
36 rajas 3.0 (73) 0.0 (0) 3.0   
37 Harsh Mehta 2.8 (69) 0.0 (0) 2.8   
38 Rahul Ranjan 2.5 (43) 0.0 (0) 2.5   
39 Man Parvesh 2.2 (50) 0.3 (0) 2.4   
40 Sambit Padhi 2.3 (30) 0.0 (0) 2.3   
41 mikey 2.1 (104) 0.0 (0) 2.1   
41 LEMONICE 2.1 (79) 0.0 (0) 2.1   
43 ganeshk2 2.0 (61) 0.0 (0) 2.0   
43 shubham 2.0 (47) 0.0 (0) 2.0   
43 gajjunawal21 2.0 (35) 0.0 (0) 2.0   
46 Manish Arya 1.9 (45) 0.0 (0) 1.9   
47 _will 1.8 (61) 0.0 (0) 1.8   
47 shas19 1.8 (21) 0.0 (0) 1.8   
49 dungeon_master 1.6 (64) 0.0 (0) 1.6   
50 rakhejabhai 1.5 (88) 0.0 (0) 1.5   
50 ajeyo_dey 1.5 (66) 0.0 (0) 1.5   
50 Amerineni Rohith 1.5 (43) 0.0 (0) 1.5   
50 Neha Goyal 1.5 (27) 0.0 (0) 1.5   
54 Ron 1.4 (86) 0.0 (0) 1.4   
54 durgesh 1.4 (59) 0.0 (0) 1.4   
54 Sejal Sharma 1.4 (36) 0.0 (0) 1.4   
54 akk007 1.4 (32) 0.0 (0) 1.4   
54 Shreyas Basarge 1.4 (7) 0.0 (0) 1.4   
59 abhi 1.3 (74) 0.0 (0) 1.3   
60 Manu 1.2 (75) 0.0 (0) 1.2   
60 problem u r hot :) 1.2 (61) 0.0 (0) 1.2   
60 reddappa 1.1 (52) 0.0 (0) 1.2   
60 sudheer 0.4 (9) 0.8 (0) 1.2   
64 akashmahalik 1.1 (33) 0.0 (0) 1.1   
64 vik 1.1 (23) 0.0 (0) 1.1   
64 Dronzer 1.1 (20) 0.0 (0) 1.1   
67 nipun edara 1.0 (50) 0.0 (0) 1.0   
67 Karthik Duddu 1.0 (47) 0.0 (0) 1.0   
67 Sravan Kumar Rongali 0.9 (43) 0.0 (0) 1.0   
67 Kartik Yadav 0.8 (37) 0.2 (0) 1.0   
67 ak 1.0 (24) 0.0 (0) 1.0   
72 Taare 0.9 (45) 0.0 (0) 0.9   
72 davinci 0.8 (32) 0.1 (0) 0.9   
72 satyadeep karnati 0.1 (8) 0.8 (0) 0.9   
75 severus 0.4 (53) 0.4 (0) 0.8   
75 Anil Kag 0.8 (42) 0.0 (0) 0.8   
75 adarsh 0.8 (36) 0.0 (0) 0.8   
75 ankit 0.8 (23) 0.0 (0) 0.8   
79 Gopinath Sankar 0.7 (60) 0.0 (0) 0.7   
79 orlon 0.7 (23) 0.0 (0) 0.7   
79 zohaj 0.7 (15) 0.0 (0) 0.7   
79 Marella Aditya 0.7 (7) 0.0 (0) 0.7   
83 Shashwatj 0.6 (58) 0.0 (0) 0.6   
83 rssteja 0.6 (42) 0.0 (0) 0.6   
83 Anup 0.6 (41) 0.0 (0) 0.6   
83 Utkarsh Gupta 0.6 (41) 0.1 (0) 0.6   
83 AKSHAY VERMA 0.5 (36) 0.1 (0) 0.6   
83 Rakshit 0.6 (34) 0.0 (0) 0.6   
83 Vinesh Reddy Sunku 0.6 (29) 0.0 (0) 0.6   
83 partha 0.6 (25) 0.0 (0) 0.6   
83 adityaharishchukka 0.6 (23) 0.0 (0) 0.6   
83 ak 0.6 (19) 0.0 (0) 0.6   
93 mahim97 0.5 (52) 0.0 (0) 0.5   
93 codenoob 0.5 (52) 0.0 (0) 0.5   
93 harshit 0.5 (21) 0.0 (0) 0.5   
93 sumanmndl 0.5 (9) 0.0 (0) 0.5   
93 khatri 0.5 (1) 0.0 (0) 0.5   
98 immortals 0.4 (55) 0.0 (0) 0.4   
98 Gyaneshwar 0.3 (45) 0.0 (0) 0.4   
98 shivam 0.4 (40) 0.0 (0) 0.4