Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: IIT Kharagpur

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 ~ adieus ~ 80.9 (385) 0.4 (0) 81.3   
2 Pranjal Shankhdhar 38.1 (135) 0.0 (0) 38.2   
3 Chandrakant Bharti 30.5 (208) 0.1 (0) 30.6   
4 rozuur 22.5 (187) 0.2 (0) 22.7   
5 Shashank Srivastava 19.1 (121) 1.0 (0) 20.1   
6 Saurabh Hota 17.7 (110) 0.0 (0) 17.7   
7 kanni 17.0 (277) 0.7 (0) 17.6   
8 optimus_prime 17.1 (133) 0.4 (0) 17.5   
9 acraider 17.4 (143) 0.0 (0) 17.4   
10 sasi 16.6 (246) 0.0 (0) 16.6   
11 skt 15.5 (139) 0.1 (0) 15.6   
12 shrey 14.7 (148) 0.5 (0) 15.2   
13 Pritam Bhattacharya 12.6 (174) 1.1 (0) 13.8   
13 eulerkochy 13.8 (80) 0.0 (0) 13.8   
15 Ritwik Mitra 12.8 (28) 0.0 (0) 12.8   
16 nilmish 11.7 (163) 0.2 (0) 11.8   
17 Nitin Kumar 10.6 (115) 0.6 (0) 11.2   
18 confused_souls 10.7 (122) 0.0 (0) 10.7   
19 Sumeet 10.5 (95) 0.0 (0) 10.5   
20 Sai Kiran 9.4 (125) 0.0 (0) 9.4   
21 Anurag Anand 9.3 (84) 0.0 (0) 9.3   
22 Rajeev 8.1 (194) 0.8 (0) 9.0   
23 Shravan Kumar 8.7 (117) 0.0 (0) 8.7   
24 Amit 8.3 (156) 0.2 (0) 8.6   
25 pradeep 8.4 (70) 0.0 (0) 8.4   
26 Arafat dad Khan 7.5 (170) 0.1 (0) 7.6   
27 srinidhi 7.5 (77) 0.0 (0) 7.5   
28 Jobless 7.0 (96) 0.1 (0) 7.1   
29 aniketgattani 6.7 (45) 0.0 (0) 6.7   
30 nKs 3.2 (72) 3.2 (0) 6.4   
31 Nishant Dalmia 6.2 (111) 0.0 (0) 6.2   
32 Vivek Bhavsar 4.9 (61) 1.0 (0) 5.9   
33 vikramvarun 0.7 (31) 5.0 (0) 5.8   
34 sachin purohit 5.1 (57) 0.3 (0) 5.4   
35 M2do 5.2 (105) 0.0 (0) 5.2   
35 Arnab 5.1 (75) 0.0 (0) 5.2   
37 Anant Pushkar 5.1 (208) 0.0 (0) 5.1   
37 saiaravindbv 5.1 (35) 0.0 (0) 5.1   
39 roni 5.0 (64) 0.0 (0) 5.0   
40 prudhvi 3.3 (125) 1.6 (0) 4.9   
40 Abhishek Saini 4.9 (49) 0.0 (0) 4.9   
42 pshishod2645 4.8 (90) 0.0 (0) 4.8   
42 Animesh Sinha 4.6 (84) 0.1 (0) 4.8   
42 kushkgp 4.8 (28) 0.0 (0) 4.8   
45 Ishaan Sang 4.7 (58) 0.0 (0) 4.7   
46 kiran_214 4.3 (24) 0.1 (0) 4.4   
47 Sajal Jain 4.2 (61) 0.0 (0) 4.2   
48 pro_7 4.1 (23) 0.0 (0) 4.1   
49 Mathav Kishore 4.0 (36) 0.0 (0) 4.0   
49 krishna 4.0 (9) 0.0 (0) 4.0   
51 vatsalyachauhan 3.8 (131) 0.0 (0) 3.8   
51 sandeep 3.8 (89) 0.0 (0) 3.8   
51 confused 3.8 (32) 0.0 (0) 3.8   
54 sgdgp 3.6 (50) 0.2 (0) 3.7   
55 vineet 3.4 (98) 0.2 (0) 3.6   
55 M Sudeep Kumar 3.4 (56) 0.3 (0) 3.6   
55 Ron 1.7 (49) 1.9 (0) 3.6   
55 unlucky_123 3.6 (47) 0.0 (0) 3.6   
55 beginner :( 3.6 (40) 0.0 (0) 3.6   
55 Govardhan Reddy M 3.6 (36) 0.0 (0) 3.6   
55 nitixk 3.6 (31) 0.0 (0) 3.6   
62 Watson 3.4 (67) 0.0 (0) 3.4   
63 Jeenu Grover 3.3 (51) 0.0 (0) 3.3   
64 Bittu Sarkar 0.6 (37) 2.5 (0) 3.1   
65 Sunny Mitra 2.9 (64) 0.0 (0) 2.9   
65 akash dwivedi 2.5 (31) 0.5 (0) 2.9   
67 rajanya dhar 2.6 (45) 0.1 (0) 2.7   
67 shinron4 2.7 (29) 0.0 (0) 2.7   
69 kshitij_07 2.6 (137) 0.0 (0) 2.6   
69 Sahil 2.6 (107) 0.1 (0) 2.6   
69 Jithin Sukumar 2.3 (65) 0.2 (0) 2.6   
72 Krunal 2.4 (47) 0.1 (0) 2.5   
73 Bommisetty Indraneel 2.3 (20) 0.0 (0) 2.3   
73 nirvik 2.3 (5) 0.0 (0) 2.3   
75 prashantkn94 2.1 (70) 0.0 (0) 2.1   
75 n2n 2.1 (21) 0.0 (0) 2.1   
75 Rishav pati 2.1 (11) 0.0 (0) 2.1   
78 AnilKumar 2.0 (74) 0.0 (0) 2.0   
78 Shubham 2.0 (22) 0.0 (0) 2.0   
80 Mayank Khetan 1.9 (44) 0.0 (0) 1.9   
80 sanket 1.9 (24) 0.0 (0) 1.9   
82 Samprit Biswas 1.2 (68) 0.6 (0) 1.8   
82 joey 1.8 (60) 0.0 (0) 1.8   
82 shravan 1.5 (51) 0.2 (0) 1.8   
82 Arpit Agarwal 1.8 (36) 0.0 (0) 1.8   
82 Param 1.8 (23) 0.0 (0) 1.8   
87 Abhi 1.6 (73) 0.1 (0) 1.7   
87 Urahara 1.7 (29) 0.0 (0) 1.7   
87 Sandeep 1.7 (14) 0.0 (0) 1.7   
90 Kumar Krishna Agarwal 1.6 (116) 0.0 (0) 1.6   
90 Vikas Reddy 1.1 (57) 0.5 (0) 1.6   
90 aarbee 1.6 (46) 0.0 (0) 1.6   
90 Pavan Reddy Bommana 1.2 (43) 0.5 (0) 1.6   
90 L 1.2 (41) 0.4 (0) 1.6   
90 evil007 1.6 (37) 0.0 (0) 1.6   
90 Rahul Sharma 1.6 (34) 0.0 (0) 1.6   
90 vishal 1.6 (29) 0.0 (0) 1.6   
98 nks43 1.5 (107) 0.0 (0) 1.5   
98 anuj agrawal 1.5 (53) 0.0 (0) 1.5   
98 Sid 1.5 (38) 0.0 (0) 1.5