Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: The LNM Institute of Information Technology

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 Yash 71.3 (438) 4.3 (0) 75.7   
2 Ashish Massand 67.7 (370) 0.2 (0) 67.9   
3 sharad 33.4 (271) 0.1 (0) 33.5   
4 Kaushik Iska 16.0 (119) 0.0 (0) 16.0   
5 cs_shadow 11.3 (222) 0.4 (0) 11.7   
6 sk 19 8.1 (77) 0.0 (0) 8.1   
7 Gandalf 7.5 (148) 0.1 (0) 7.6   
7 Saurabh Kathpalia 7.2 (86) 0.4 (0) 7.6   
9 Chika 7.1 (146) 0.0 (0) 7.1   
10 zonker 3.9 (81) 1.0 (0) 4.9   
11 HIMANGI SARAOGI 4.0 (83) 0.0 (0) 4.0   
12 kiddo 3.5 (111) 0.0 (0) 3.5   
13 PM3291 3.0 (52) 0.0 (0) 3.0   
14 Kartik Kohli 2.5 (100) 0.0 (0) 2.5   
15 lamaktidu 2.2 (50) 0.0 (0) 2.2   
16 kumar rishabh 1.3 (40) 0.7 (0) 2.0   
17 Shwetha G 1.9 (71) 0.0 (0) 1.9   
18 Sai Ganesh 1.8 (58) 0.1 (0) 1.8   
19 Tom Smith 1.4 (70) 0.0 (0) 1.4   
19 Apoorv Gupta 1.4 (49) 0.1 (0) 1.4   
21 Nitin Bansal 1.3 (37) 0.0 (0) 1.3   
22 GAURAV MISHRA 0.8 (21) 0.0 (0) 0.8   
23 Rajeev Kumar 0.6 (11) 0.0 (0) 0.6   
24 Sansa 0.5 (57) 0.0 (0) 0.5   
24 Yashodhan S. Katte 0.5 (26) 0.0 (0) 0.5   
24 magma 0.5 (13) 0.0 (0) 0.5   
24 vinu 0.5 (10) 0.0 (0) 0.5   
28 Sai Krishna 0.4 (43) 0.0 (0) 0.4   
28 Shubham upadhaya 0.3 (15) 0.1 (0) 0.4   
28 sandeep 0.4 (2) 0.0 (0) 0.4   
31 Puneeth Manyam 0.3 (8) 0.0 (0) 0.3   
31 shalki 0.3 (8) 0.0 (0) 0.3   
31 kishan 0.3 (6) 0.0 (0) 0.3   
34 Jasmeet Singh 0.2 (24) 0.0 (0) 0.2   
34 mehak agarwal 0.2 (13) 0.0 (0) 0.2   
34 savitansh 0.2 (10) 0.0 (0) 0.2   
34 Toshad Salwekar 0.2 (10) 0.0 (0) 0.2   
34 Charudatt 0.2 (7) 0.0 (0) 0.2   
34 Sid! 0.2 (6) 0.0 (0) 0.2   
34 appu 0.2 (5) 0.0 (0) 0.2   
41 Krishna Murthy 0.1 (16) 0.0 (0) 0.1   
41 shreya 0.1 (14) 0.0 (0) 0.1   
41 PAAGAL AADMI 0.1 (11) 0.0 (0) 0.1   
41 munna 0.1 (10) 0.0 (0) 0.1   
41 impuneetg 0.1 (7) 0.0 (0) 0.1   
41 Arvind Menon 0.1 (7) 0.0 (0) 0.1   
41 Saksham Aggarwal 0.1 (5) 0.0 (0) 0.1   
41 sriramsachin 0.1 (5) 0.0 (0) 0.1   
41 Mr 0.1 (4) 0.0 (0) 0.1   
41 Soumya 0.1 (4) 0.0 (0) 0.1   
41 kashyap murthy 0.1 (4) 0.0 (0) 0.1   
41 djkpA 0.0 (3) 0.1 (0) 0.1   
41 Rachita 0.1 (2) 0.0 (0) 0.1   
41 bhavitha 0.1 (2) 0.0 (0) 0.1   
41 minions 0.1 (2) 0.0 (0) 0.1   
41 Tanu 0.1 (1) 0.0 (0) 0.1   
41 game boy 0.1 (1) 0.0 (0) 0.1   
41 rakdeva 0.0 (0) 0.1 (0) 0.1   
59 tinku 0.0 (11) 0.0 (0) 0.0   
59 upbeat_14 0.0 (7) 0.0 (0) 0.0   
59 fullmetal 0.0 (7) 0.0 (0) 0.0   
59 ROck 0.0 (6) 0.0 (0) 0.0   
59 carboxymoron 0.0 (5) 0.0 (0) 0.0   
59 Aditya Joshi 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
59 AKASH AGARWAL 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
59 Megh Parikh 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
59 Kartikey 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0   
59 d_b_h_ 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0   
59 Vipsy 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0   
59 HemanthBuddy 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0   
59 maheshreddy 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0   
59 jaiva 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0   
59 Hemal 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0   
59 umesh1582 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0   
59 prabh27 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
59 PD 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
59 vamshi2424 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
59 deep 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
59 akhil 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
59 dvj 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
59 test 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
59 mrrobot_1 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
59 AR7 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
59 Arv 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
59 Sum 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
59 acer 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
59 athade 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
59 spu 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
59 solitary_coder 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
59 Rams 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
59 adrises 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
59 Adi 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
59 dragos 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
59 mc_proton 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
59 anky 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
59 steelseries 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
59 Anil 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
59 Speed 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
59 Sourav 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
59 onkar_verma 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0