Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: Amrita School of Engineering

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 saivikneshwar 45.1 (429) 0.2 (0) 45.3   
2 Sachith 10.7 (122) 0.0 (0) 10.7   
2 prasanth sunny 10.7 (109) 0.0 (0) 10.7   
4 Ashwin. K 9.6 (81) 0.1 (0) 9.6   
5 Nakul Krishna 6.5 (115) 0.7 (0) 7.2   
6 Abhishek Mishra 5.3 (72) 1.7 (0) 7.0   
7 Vijay S. 4.3 (94) 1.8 (0) 6.1   
8 Nivin 6.0 (113) 0.0 (0) 6.0   
9 ViNiTH 4.9 (147) 0.6 (0) 5.5   
10 virtuazx 5.0 (105) 0.0 (0) 5.0   
11 Bernett Orlando 4.8 (140) 0.0 (0) 4.8   
12 Lighters 4.6 (108) 0.0 (0) 4.7   
13 Vedhachala 4.2 (155) 0.0 (0) 4.2   
13 Veda Prakash 3.9 (88) 0.4 (0) 4.2   
15 Hariharan 3.6 (82) 0.1 (0) 3.6   
16 WildStriker 2.7 (54) 0.1 (0) 2.9   
17 Xvamp 2.5 (70) 0.2 (0) 2.8   
17 Surya Seetharaman 2.8 (45) 0.0 (0) 2.8   
19 rashmesh 1.1 (42) 1.6 (0) 2.7   
20 sekhmn 2.6 (62) 0.0 (0) 2.6   
21 UnStable 2.5 (111) 0.0 (0) 2.5   
21 raghu ram 2.5 (82) 0.0 (0) 2.5   
21 Sudeep 0.9 (33) 1.6 (0) 2.5   
24 sanjay kirushnan.s.v 2.1 (52) 0.0 (0) 2.1   
25 thegamer1907 1.8 (60) 0.0 (0) 1.8   
26 Aravind 1.7 (22) 0.0 (0) 1.7   
27 harshith 1.5 (103) 0.0 (0) 1.5   
27 SIVARAMAN.V 1.5 (37) 0.0 (0) 1.5   
29 Pragadeesh C 1.4 (86) 0.0 (0) 1.4   
29 Chinmay 1.4 (61) 0.0 (0) 1.4   
31 Aswin Akhilesh 1.2 (29) 0.0 (0) 1.2   
32 Mukesh 1.1 (31) 0.0 (0) 1.1   
32 knn 1.1 (15) 0.0 (0) 1.1   
34 Karthik 1.0 (38) 0.0 (0) 1.0   
35 Prabhat Godse 0.7 (29) 0.0 (0) 0.7   
35 Aakash Chandrasekaran 0.7 (24) 0.0 (0) 0.7   
35 Priyanshu Das 0.7 (16) 0.0 (0) 0.7   
38 h4rry_man 0.4 (54) 0.0 (0) 0.4   
38 sparsha 0.1 (13) 0.3 (0) 0.4   
38 Shyam 0.3 (10) 0.1 (0) 0.4   
38 ramprasadh 0.3 (7) 0.1 (0) 0.4   
42 Bhargav Krishna 0.2 (21) 0.1 (0) 0.3   
42 Prashanth Swaminthan 0.3 (21) 0.1 (0) 0.3   
42 satyajit 0.3 (18) 0.0 (0) 0.3   
45 Abhijit 0.2 (33) 0.0 (0) 0.2   
45 Sarup Banskota 0.1 (18) 0.1 (0) 0.2   
45 Bharath (Velia_Team) 0.0 (10) 0.1 (0) 0.2   
45 ss 0.1 (3) 0.1 (0) 0.2   
45 Athira 0.1 (2) 0.1 (0) 0.2   
50 rambo 0.1 (10) 0.0 (0) 0.1   
50 Srishti 0.1 (7) 0.0 (0) 0.1   
50 RED ONSLAUGHT 0.1 (5) 0.0 (0) 0.1   
50 kaveri97 0.1 (2) 0.0 (0) 0.1   
50 himavarshini 0.1 (2) 0.0 (0) 0.1   
55 Sanji 0.0 (10) 0.0 (0) 0.0   
55 Prithivraj 0.0 (9) 0.0 (0) 0.0   
55 Magesh kumar 0.0 (8) 0.0 (0) 0.0   
55 Ashwin 0.0 (6) 0.0 (0) 0.0   
55 Vipassana 0.0 (6) 0.0 (0) 0.0   
55 Munna 0.0 (5) 0.0 (0) 0.0   
55 stareot 0.0 (5) 0.0 (0) 0.0   
55 A 0.0 (5) 0.0 (0) 0.0   
55 adithyanaresh 0.0 (5) 0.0 (0) 0.0   
55 ravi 0.0 (5) 0.0 (0) 0.0   
55 Nive 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
55 Rishu 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
55 krithika 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
55 Abhishek kumar Singh 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
55 Gautham T 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
55 Harikrishnan A 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
55 pavan 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
55 Sricharan Chiruvolu 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
55 supraja 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
55 swarajkrishnan 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
55 Vundemodalu Manjush 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
55 gmd 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0   
55 Naveenraj Xavier 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0   
55 basil gafoor 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0   
55 yogeesh 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0   
55 Racer X 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
55 tekur_aswin 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
55 varsha 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
55 kewldood333 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
55 sashank 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
55 sai 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
55 Aseem Gairola 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
55 cracker2defeat 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
55 Harikrishnan S 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
55 pradeep sai 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
55 Swetha K 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
55 Venkata Bhaskaram 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
55 Vikram 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
55 sharan 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
55 saitejmaddula 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
55 R3x 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
55 faceless 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
55 Dab 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
55 varun 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
55 madhu 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
55 katana_handler 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0