Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: NIT Kurukshetra

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 deepak 57.5 (266) 1.5 (0) 59.0   
2 kashish 37.9 (407) 0.4 (0) 38.3   
3 aeon 18.3 (191) 1.1 (0) 19.4   
4 abhinash_rai 13.1 (149) 0.0 (0) 13.1   
5 Shivani Garg 10.3 (159) 0.0 (0) 10.3   
6 m0nk3ydluffy 10.1 (184) 0.0 (0) 10.1   
7 Necromancer 7.9 (187) 0.0 (0) 7.9   
8 Rahul Jain 5.3 (156) 2.0 (0) 7.3   
9 Abhinandan 7.2 (175) 0.0 (0) 7.2   
9 Shakti Raj Pandey 7.0 (91) 0.1 (0) 7.2   
11 Darthmelonder 6.8 (143) 0.2 (0) 7.0   
12 Somanshu Singla 6.8 (146) 0.0 (0) 6.8   
13 apoorva 5.9 (166) 0.4 (0) 6.3   
14 mrJ 6.0 (89) 0.0 (0) 6.0   
15 ayushsethi 5.2 (107) 0.0 (0) 5.2   
15 ps 5.2 (106) 0.0 (0) 5.2   
17 Kushagra 5.1 (111) 0.0 (0) 5.1   
18 saksham 4.7 (70) 0.0 (0) 4.7   
19 Deepak Thakur 4.4 (104) 0.0 (0) 4.4   
20 Amit Chahal 4.3 (52) 0.0 (0) 4.3   
21 Pransh 4.1 (51) 0.0 (0) 4.1   
22 newbie 3.8 (90) 0.2 (0) 4.0   
22 Kunal Khanna 3.5 (75) 0.5 (0) 4.0   
22 Shubham Singhal 3.7 (52) 0.3 (0) 4.0   
25 Faraz Ghazi 3.7 (55) 0.0 (0) 3.7   
25 Sahil singla 3.7 (54) 0.0 (0) 3.7   
27 shivam0891 3.6 (71) 0.0 (0) 3.6   
28 Abhishek Azad 3.3 (43) 0.0 (0) 3.3   
29 Vaibhav 3.2 (65) 0.0 (0) 3.2   
30 Hitman 3.0 (122) 0.0 (0) 3.1   
30 pk123 3.1 (80) 0.0 (0) 3.1   
30 Piyush Adlakha 3.1 (15) 0.0 (0) 3.1   
33 freak 3.0 (48) 0.0 (0) 3.0   
34 crusader 2.9 (50) 0.0 (0) 2.9   
35 free__bird 2.8 (71) 0.0 (0) 2.8   
35 day_dreamer_ 2.8 (37) 0.0 (0) 2.8   
37 Gkunal9724 2.3 (80) 0.4 (0) 2.7   
38 nonuuu 2.5 (90) 0.1 (0) 2.6   
39 abhishek mishra 2.5 (64) 0.0 (0) 2.5   
39 Shivam 2.5 (47) 0.0 (0) 2.5   
39 ekansh573 2.5 (44) 0.0 (0) 2.5   
42 MacBox 2.3 (65) 0.1 (0) 2.4   
43 Dora 2.3 (57) 0.0 (0) 2.3   
44 a2hksy 2.2 (64) 0.0 (0) 2.2   
45 Harit Chandra 2.1 (34) 0.1 (0) 2.1   
46 i_reborn 2.0 (59) 0.0 (0) 2.0   
46 Rajan Srivastava 2.0 (41) 0.0 (0) 2.0   
46 Shubham Kumar 1.4 (13) 0.7 (0) 2.0   
49 Sachin Gupta 1.9 (59) 0.0 (0) 1.9   
50 y0u_kn0w_wh0 1.8 (37) 0.0 (0) 1.8   
51 flash 1.7 (56) 0.0 (0) 1.7   
51 Prithvi 1.7 (52) 0.0 (0) 1.7   
51 sh0w_st0pper 1.7 (42) 0.0 (0) 1.7   
54 ciphereck 1.6 (31) 0.0 (0) 1.6   
55 gaurav bajaj 1.4 (59) 0.1 (0) 1.5   
55 shantanu kumar 1.1 (43) 0.4 (0) 1.5   
55 Shweta Gupta 1.5 (38) 0.0 (0) 1.5   
55 Fiend 1.5 (29) 0.0 (0) 1.5   
55 chitresh 1.5 (28) 0.0 (0) 1.5   
55 Nishant 1.5 (14) 0.0 (0) 1.5   
61 vivek chahar 1.4 (96) 0.0 (0) 1.4   
61 ADITYA 1.4 (32) 0.0 (0) 1.4   
63 Shivam Jindal 1.3 (30) 0.0 (0) 1.3   
63 punisher 1.3 (27) 0.0 (0) 1.3   
65 Ronin 1.2 (68) 0.0 (0) 1.2   
65 Ahmad 1.2 (40) 0.0 (0) 1.2   
65 cookpie 1.2 (39) 0.0 (0) 1.2   
65 Chirag Gupta 1.2 (34) 0.0 (0) 1.2   
65 pardeep kumar 1.1 (25) 0.1 (0) 1.2   
70 yash 1.1 (40) 0.0 (0) 1.1   
70 ghulam 1.1 (28) 0.0 (0) 1.1   
72 shivam 1.0 (40) 0.0 (0) 1.0   
72 Nitin Kumar 1.0 (35) 0.0 (0) 1.0   
74 shakti 0.9 (26) 0.0 (0) 0.9   
74 Noctis 0.9 (24) 0.0 (0) 0.9   
74 baba26 0.9 (24) 0.0 (0) 0.9   
74 Pradeep Joshi 0.9 (19) 0.0 (0) 0.9   
78 nikita 0.8 (43) 0.0 (0) 0.8   
78 Mayank 0.7 (41) 0.0 (0) 0.8   
78 Aditya Vats 0.8 (12) 0.0 (0) 0.8   
78 Flickr 0.8 (11) 0.0 (0) 0.8   
78 Campabell 0.8 (10) 0.0 (0) 0.8   
78 Rick 0.8 (4) 0.0 (0) 0.8   
84 arun 0.7 (42) 0.0 (0) 0.7   
84 paragi 0.7 (31) 0.0 (0) 0.7   
84 absolutezero 0.7 (29) 0.0 (0) 0.7   
84 Harish 0.7 (23) 0.0 (0) 0.7   
84 optimiser 0.7 (21) 0.0 (0) 0.7   
89 Haider Ali 0.6 (42) 0.0 (0) 0.6   
89 Ankit Kumar 0.5 (39) 0.0 (0) 0.6   
89 Aishwarya Garg 0.6 (27) 0.0 (0) 0.6   
89 avengers 0.6 (25) 0.0 (0) 0.6   
89 Vasu 0.6 (25) 0.0 (0) 0.6   
89 renu_15 0.6 (23) 0.0 (0) 0.6   
89 Jasn 0.6 (13) 0.0 (0) 0.6   
89 palakgarg2107 0.6 (5) 0.0 (0) 0.6   
89 straw__hat 0.6 (5) 0.0 (0) 0.6   
98 bhagat_7283 0.5 (42) 0.0 (0) 0.5   
98 Rishabh 0.5 (40) 0.0 (0) 0.5   
98 Stark 0.5 (31) 0.0 (0) 0.5