Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: Yali Middle School

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 QiZiChao 124.3 (226) 4.7 (1) 128.9   
2 Shen Tianxiao 99.8 (241) 1.1 (0) 100.9   
3 Qu Jun 24.8 (70) 0.0 (0) 24.8   
4 610 24.7 (87) 0.0 (0) 24.7   
5 matthew99 7.3 (25) 0.0 (0) 7.3   
6 Prime 6.3 (19) 0.0 (0) 6.3   
7 ppfish 6.1 (23) 0.0 (0) 6.1   
8 bzy 1.8 (7) 0.0 (0) 1.8   
9 htn 1.6 (6) 0.0 (0) 1.6   
10 Wearry 1.2 (9) 0.0 (0) 1.2   
10 YangZhuoLin 1.2 (7) 0.0 (0) 1.2   
12 Hometown 1.0 (3) 0.0 (0) 1.0   
13 杜睿 0.2 (9) 0.1 (0) 0.4   
13 Charles 0.4 (1) 0.0 (0) 0.4   
15 Logic 0.2 (7) 0.0 (0) 0.2   
15 awc 0.2 (3) 0.0 (0) 0.2   
15 kzf 0.2 (3) 0.0 (0) 0.2   
15 sxy_cnyali 0.2 (1) 0.0 (0) 0.2   
19 WangXuanrun 0.1 (4) 0.0 (0) 0.1   
19 g2013dzq 0.1 (2) 0.0 (0) 0.1   
19 Chu Xiangming 0.1 (1) 0.0 (0) 0.1   
22 HNYLMS_MuQiuFeng 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
22 ZhouShitao(TS) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
22 废柴一个 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0