Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: Shanghai Jiao Tong University

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 Neal Zane 128.8 (454) 0.2 (0) 129.0   
2 Bin Jin 58.4 (156) 8.0 (0) 66.4   
3 Liu Qi 43.4 (183) 1.1 (0) 44.6   
4 Hu Sheyn 32.6 (108) 0.2 (0) 32.8   
5 Georeth Chow 18.4 (97) 0.0 (0) 18.4   
6 skywalker 8.2 (55) 0.2 (0) 8.3   
7 rowdark 6.5 (22) 0.0 (0) 6.5   
8 Chu Wei 1.3 (76) 4.3 (0) 5.6   
9 LiuQin 4.1 (12) 0.8 (0) 4.9   
10 Zhijian Liu 2.8 (22) 0.0 (0) 2.8   
11 sqybi 1.8 (28) 0.1 (0) 1.9   
12 luke 1.0 (22) 0.0 (0) 1.0   
13 Mike Xue 0.9 (20) 0.0 (0) 0.9   
14 volzkzg 0.7 (14) 0.0 (0) 0.7   
15 terrygta 0.5 (5) 0.0 (0) 0.5   
16 lisenleiabcd 0.4 (1) 0.0 (0) 0.4   
17 Liao Chao 0.3 (3) 0.0 (0) 0.3   
18 vang1ong7ang 0.2 (8) 0.0 (0) 0.2   
18 Streaver91 0.2 (6) 0.0 (0) 0.2   
18 Haoming Lu 0.2 (4) 0.0 (0) 0.2   
21 Forrest Ye 0.1 (21) 0.0 (0) 0.1   
21 wang 0.1 (12) 0.0 (0) 0.1   
21 Yanzhe Chen 0.1 (7) 0.0 (0) 0.1   
21 Liam 0.1 (3) 0.0 (0) 0.1   
21 klauscc 0.1 (3) 0.0 (0) 0.1   
26 birdxue 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
26 Jie Zhou 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
26 luoguliu 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
26 Sherry 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
26 x7eut3i 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
26 manifold 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
26 Charles 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
26 liuzhu 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
26 Chad 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
26 Jay 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
26 Kaiyu Yang 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
26 xjia 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
26 Zesen Qian 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
26 VincentSilenus 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
26 Brian 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
26 frenzyone 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
26 tomson 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
26 Ivan 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
26 cauchy 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
26 dongni521 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
26 bin 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
26 arujinbutsu 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
26 北极天南星 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
26 amorphobia 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
26 chenliqun 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
26 Jun Li 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
26 Junfeng Pan 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
26 Symol 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
26 Tianxing Jin 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0