Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: Kyoto University

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 fortune cookie 135.4 (513) 1.1 (0) 136.5   
2 YOSHIDA, Yuichi 113.4 (353) 6.2 (1) 119.6   
3 Mori Shingo 50.2 (406) 2.9 (0) 53.1   
4 NOJIMA Yusuke 22.7 (277) 1.5 (0) 24.2   
5 *IRUN 14.3 (220) 0.2 (0) 14.5   
6 Kouhei NAGIRA 5.4 (115) 0.0 (0) 5.4   
7 kazuma 3.6 (30) 0.0 (0) 3.6   
8 seikichi 3.5 (102) 0.0 (0) 3.5   
9 Masahiro Inoue 1.7 (55) 0.8 (0) 2.5   
10 takayuki muranushi 0.6 (13) 1.4 (0) 2.1   
11 wiw 1.6 (25) 0.3 (0) 1.9   
12 mori yasuyuki 1.5 (13) 0.0 (0) 1.5   
13 Zushi Takahiro 0.7 (25) 0.0 (0) 0.7   
13 suibaka 0.7 (5) 0.0 (0) 0.7   
13 D3SxP 0.7 (4) 0.0 (0) 0.7   
16 kirita 0.6 (14) 0.0 (0) 0.6   
17 Echizen Kousuke 0.4 (9) 0.0 (0) 0.4   
17 prime 0.4 (1) 0.0 (0) 0.4   
19 Kensuke KOJIMA 0.0 (2) 0.2 (0) 0.2   
20 tempura 0.1 (1) 0.0 (0) 0.1   
21 hirokuni 0.0 (6) 0.0 (0) 0.0   
21 Kano .Y 0.0 (6) 0.0 (0) 0.0   
21 I. Hirata 0.0 (5) 0.0 (0) 0.0   
21 eha 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
21 hirai shotaro 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
21 M.Tsuchimoto 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
21 sndr 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
21 dvt 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
21 mathneet 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
21 Biochem fan 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
21 Shinnosuke Sawada 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
21 hartmann 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
21 zaki 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
21 n_knuu 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
21 akiratk 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
21 NoomMaerd 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
21 kawasiki 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
21 tuvshin 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0