Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: NIT Patna

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 shadow 33.1 (355) 0.1 (0) 33.1   
2 sinnersneversleep 29.4 (332) 0.1 (0) 29.5   
3 Random_noob 17.3 (216) 0.0 (0) 17.3   
4 eggsy 14.8 (211) 0.0 (0) 14.8   
5 Prasoon 13.0 (101) 0.8 (0) 13.8   
6 mac_arthur 12.8 (157) 0.0 (0) 12.8   
7 shiv 11.9 (25) 0.0 (0) 11.9   
8 Falcon 9.3 (155) 0.0 (0) 9.3   
9 ashish 9.1 (158) 0.1 (0) 9.2   
10 Yashpal Singh Saini 7.8 (123) 0.0 (0) 7.8   
11 prashant 7.5 (100) 0.0 (0) 7.5   
12 Mukul 7.4 (286) 0.0 (0) 7.4   
13 pithoriya 7.3 (176) 0.0 (0) 7.3   
14 Akash Aparajeya 6.6 (143) 0.0 (0) 6.6   
15 Masters 6.5 (105) 0.0 (0) 6.5   
16 Rajat (1307086) 6.0 (197) 0.1 (0) 6.0   
17 a 5.3 (179) 0.0 (0) 5.3   
17 snehal 5.3 (117) 0.0 (0) 5.3   
19 Vivek Kumar 4.0 (52) 0.3 (0) 4.3   
20 RAKESH KUMAR 4.0 (43) 0.0 (0) 4.0   
21 kevinjordan 3.9 (72) 0.0 (0) 3.9   
22 arnav 3.7 (83) 0.0 (0) 3.7   
23 avi 3.1 (42) 0.0 (0) 3.1   
24 CODER 2.7 (78) 0.1 (0) 2.8   
24 rahul kumar 2.8 (74) 0.0 (0) 2.8   
24 MANYU KUMAR 2.8 (68) 0.0 (0) 2.8   
24 dragnov 2.8 (63) 0.0 (0) 2.8   
28 atulhjp 2.7 (135) 0.0 (0) 2.7   
29 tapan.gupta 2.6 (26) 0.0 (0) 2.6   
30 parth 2.5 (126) 0.0 (0) 2.5   
31 ex0rcist_pr 2.3 (57) 0.0 (0) 2.3   
31 dnverma 2.3 (51) 0.0 (0) 2.3   
33 Rohan 2.1 (139) 0.1 (0) 2.2   
33 dev61 1.9 (81) 0.3 (0) 2.2   
33 RUDRA ABHILASH 1.4 (30) 0.8 (0) 2.2   
36 xyz 1.7 (68) 0.4 (0) 2.1   
36 kritx 2.0 (59) 0.1 (0) 2.1   
36 raj aryan 2.1 (48) 0.0 (0) 2.1   
39 codeit1 1.7 (49) 0.0 (0) 1.7   
39 Nks 1.7 (48) 0.0 (0) 1.7   
41 Strikas 1.3 (104) 0.3 (0) 1.6   
41 Jack 1.6 (32) 0.0 (0) 1.6   
41 Avadhesh 1.6 (20) 0.0 (0) 1.6   
44 NILL 1.5 (65) 0.0 (0) 1.5   
45 mrigank 0.2 (15) 1.2 (0) 1.4   
46 pardeshibabu 1.3 (44) 0.0 (0) 1.3   
47 Inspirer 1.2 (29) 0.0 (0) 1.2   
47 Ayush 1.2 (10) 0.0 (0) 1.2   
49 kajal 1.1 (39) 0.0 (0) 1.1   
49 rishabh_varshney 1.1 (28) 0.0 (0) 1.1   
49 ABHI 1.0 (23) 0.1 (0) 1.1   
52 bunnybean 0.9 (11) 0.0 (0) 0.9   
53 Intellique 0.8 (29) 0.0 (0) 0.8   
53 RISHABH KUMAR GUPTA 0.8 (18) 0.0 (0) 0.8   
53 lucky.p 0.8 (14) 0.0 (0) 0.8   
53 IMAX 0.8 (13) 0.1 (0) 0.8   
57 Mani 0.7 (57) 0.0 (0) 0.7   
57 ravish 0.7 (33) 0.0 (0) 0.7   
57 shiman 0.7 (21) 0.0 (0) 0.7   
57 shivaji.k 0.7 (11) 0.0 (0) 0.7   
61 anonymas420 0.6 (42) 0.0 (0) 0.6   
61 the_knight 0.6 (39) 0.0 (0) 0.6   
61 lazycoder 0.6 (27) 0.1 (0) 0.6   
61 aaliya 0.6 (25) 0.0 (0) 0.6   
61 pj 0.6 (24) 0.0 (0) 0.6   
61 Xbar 0.6 (20) 0.0 (0) 0.6   
67 foreigner 0.5 (30) 0.0 (0) 0.5   
67 baaz 0.5 (23) 0.0 (0) 0.5   
67 Pranjal 0.5 (22) 0.0 (0) 0.5   
67 itisha 0.5 (14) 0.0 (0) 0.5   
71 AKASH 0.4 (33) 0.0 (0) 0.4   
71 Priyanshu Singh 0.4 (32) 0.0 (0) 0.4   
71 codervikram 0.4 (20) 0.0 (0) 0.4   
71 Shubhanshu 0.4 (20) 0.0 (0) 0.4   
71 akshay kumar singh 0.4 (14) 0.0 (0) 0.4   
71 Rohit Kashyap 0.4 (7) 0.0 (0) 0.4   
71 fnf47 0.4 (4) 0.0 (0) 0.4   
78 Divya Saini 0.3 (21) 0.0 (0) 0.3   
78 kratos 0.3 (15) 0.0 (0) 0.3   
78 rishabh 0.3 (14) 0.0 (0) 0.3   
78 adarsh 0.3 (13) 0.0 (0) 0.3   
78 kartik 0.3 (9) 0.0 (0) 0.3   
78 shubham suman 0.3 (5) 0.0 (0) 0.3   
84 ladu 0.2 (36) 0.0 (0) 0.2   
84 anurag baidyanath 0.2 (30) 0.0 (0) 0.2   
84 chhubbhi 0.2 (29) 0.0 (0) 0.2   
84 olga 0.2 (27) 0.0 (0) 0.2   
84 shubham_198 0.2 (23) 0.0 (0) 0.2   
84 arb 0.2 (23) 0.0 (0) 0.2   
84 thakur 0.2 (18) 0.0 (0) 0.2   
84 nitesh nandan 0.2 (18) 0.0 (0) 0.2   
84 mukesh kumar 0.1 (14) 0.1 (0) 0.2   
84 Krishna 0.2 (13) 0.0 (0) 0.2   
84 aki 0.2 (11) 0.0 (0) 0.2   
84 Prakhar Srivastava 0.2 (4) 0.0 (0) 0.2   
96 PC 0.1 (25) 0.0 (0) 0.1   
96 Abhi 0.1 (22) 0.0 (0) 0.1   
96 Verma 0.1 (9) 0.0 (0) 0.1   
96 Sanjay 0.1 (9) 0.0 (0) 0.1   
96 shell_c_007 0.1 (8) 0.0 (0) 0.1