Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: Zhejiang University

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 zimpha 201.7 (264) 0.3 (0) 202.0   
2 watashi 83.9 (269) 6.5 (0) 90.4   
3 tata 25.9 (102) 0.0 (0) 25.9   
4 Yurippe 13.8 (145) 2.3 (0) 16.1   
5 Sebastian King 13.2 (12) 0.0 (0) 13.2   
6 Navi 12.7 (51) 0.0 (0) 12.7   
7 asmn 10.4 (45) 0.0 (0) 10.4   
8 fan_hd 9.7 (25) 0.0 (0) 9.7   
9 chenwenwen 8.8 (33) 0.0 (0) 8.8   
10 moondy 6.5 (26) 0.0 (0) 6.5   
11 Tianyi Cui 5.4 (21) 0.0 (0) 5.4   
11 piatrac 5.4 (7) 0.0 (0) 5.4   
13 lzyerste 1.6 (22) 0.3 (0) 1.9   
14 Chao Yang 1.5 (26) 0.0 (0) 1.5   
14 Navi 1.5 (14) 0.0 (0) 1.5   
16 Zhang Ruixiang 1.4 (13) 0.0 (0) 1.4   
17 answeror 0.8 (12) 0.0 (0) 0.8   
18 chty_syq 0.6 (1) 0.0 (0) 0.6   
19 luckiezhou 0.5 (41) 0.0 (0) 0.5   
19 Zifei Tong 0.1 (3) 0.5 (0) 0.5   
21 kongroo 0.4 (9) 0.0 (0) 0.4   
21 Phil 0.1 (6) 0.4 (0) 0.4   
21 Pepcy_Ch 0.4 (1) 0.0 (0) 0.4   
24 Fancy 0.1 (2) 0.2 (0) 0.3   
25 thoridal 0.2 (4) 0.0 (0) 0.2   
26 skatou 0.1 (9) 0.0 (0) 0.1   
26 amamoyou 0.1 (2) 0.0 (0) 0.1   
26 _Dongdong 0.1 (1) 0.0 (0) 0.1   
29 星若悬河 0.0 (6) 0.0 (0) 0.0   
29 Li Cheng 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
29 zequ 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
29 nevergiveup 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
29 Wenjie 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
29 Jimmy 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
29 bradelementzju 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
29 csw 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
29 eveshower 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
29 Fei 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
29 fengyelei 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
29 sigmix 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
29 midon 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
29 tao-j 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
29 cfajpako 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
29 charlie 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
29 KAD 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
29 tbk 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
29 shalock 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
29 valder 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
29 patient 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
29 Beddy 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
29 heyshb 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
29 刘博文 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
29 Chen Li 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
29 Fire 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
29 Fu Changlin 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
29 FuChanglin 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
29 Guo Ting 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
29 imey 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
29 Jianqiang Zheng 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
29 momo 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
29 NI Andi 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
29 Qizheng Wei 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
29 rahman kadirdin 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
29 Wenbin DAI 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0