Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: VIT University ,Vellore

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 Vipul Srivastava 290.8 (1023) 7.9 (0) 298.7   
2 Asim Ali 18.1 (344) 0.4 (0) 18.6   
3 Rajat Singh 12.0 (188) 0.0 (0) 12.0   
4 Uttu 9.4 (152) 0.8 (0) 10.2   
5 krish 9.7 (227) 0.0 (0) 9.7   
6 Sanchit Kumar 8.7 (156) 0.0 (0) 8.7   
7 Nilesh Sah 7.8 (222) 0.0 (0) 7.8   
8 kp 7.5 (108) 0.0 (0) 7.5   
9 Vicky 6.7 (25) 0.0 (0) 6.7   
10 MSAA 6.3 (113) 0.0 (0) 6.3   
11 Hemu 5.8 (162) 0.0 (0) 5.8   
12 Sarthak Shah 5.3 (116) 0.0 (0) 5.3   
13 Devendra Parhate 5.2 (100) 0.0 (0) 5.2   
13 Abhay Jain 4.9 (81) 0.3 (0) 5.2   
15 monkz 5.0 (135) 0.0 (0) 5.0   
16 Sikh_coder 4.7 (28) 0.2 (0) 4.8   
17 nikki 4.4 (202) 0.0 (0) 4.4   
18 Areeb Ahmed 4.1 (119) 0.0 (0) 4.1   
19 abhyudaya srinet 3.7 (95) 0.0 (0) 3.7   
20 technetium7 3.4 (128) 0.0 (0) 3.4   
20 Mosharraf Azim 3.3 (105) 0.1 (0) 3.4   
22 Akshat Jain 2.1 (29) 0.6 (0) 2.7   
23 Yash Trivedi 2.3 (88) 0.0 (0) 2.4   
24 satyam_jindal 1.7 (110) 0.0 (0) 1.7   
24 Arjun Verma 1.5 (102) 0.2 (0) 1.7   
24 piyush 1.7 (64) 0.0 (0) 1.7   
27 aakash 1.4 (85) 0.2 (0) 1.6   
27 gkr007 1.6 (52) 0.0 (0) 1.6   
29 sethi 1.3 (39) 0.0 (0) 1.3   
30 Harsh Grover 1.2 (58) 0.0 (0) 1.2   
30 rocode 0.8 (55) 0.3 (0) 1.2   
32 Hitesh Bhardwaj 1.0 (37) 0.1 (0) 1.1   
32 Divi 0.0 (8) 1.1 (0) 1.1   
34 gauti 1.0 (9) 0.0 (0) 1.0   
35 ksang 0.9 (67) 0.0 (0) 0.9   
35 Satish 0.9 (63) 0.0 (0) 0.9   
35 DarkShadow 0.9 (39) 0.0 (0) 0.9   
38 Amit Kumar 0.8 (28) 0.0 (0) 0.8   
39 Darklight!!! 0.7 (59) 0.0 (0) 0.7   
39 mayank 0.7 (54) 0.0 (0) 0.7   
41 djsK 0.4 (29) 0.2 (0) 0.6   
41 zacker 0.3 (14) 0.2 (0) 0.6   
43 UDHAY 0.4 (52) 0.0 (0) 0.5   
43 Manoj Praveen M 0.3 (37) 0.3 (0) 0.5   
43 ARUN P 0.4 (36) 0.1 (0) 0.5   
43 dez 0.3 (33) 0.1 (0) 0.5   
43 akshay dixit 0.4 (27) 0.1 (0) 0.5   
43 DK 0.0 (0) 0.5 (0) 0.5   
49 ravi 0.4 (57) 0.0 (0) 0.4   
49 CandyZack 0.4 (53) 0.0 (0) 0.4   
49 Kushagra Vaish 0.4 (31) 0.0 (0) 0.4   
49 Siddhant Somani 0.3 (31) 0.1 (0) 0.4   
49 SUVAM PRAMANIK 0.4 (27) 0.0 (0) 0.4   
49 Umang 0.4 (26) 0.0 (0) 0.4   
49 Vignesh Mahalingam 0.4 (22) 0.0 (0) 0.4   
56 raj 0.3 (41) 0.0 (0) 0.3   
56 Shravan Venkataraman 0.3 (39) 0.0 (0) 0.3   
56 anni96 0.3 (35) 0.0 (0) 0.3   
56 krankush623 0.3 (29) 0.0 (0) 0.3   
56 sanu 0.3 (29) 0.0 (0) 0.3   
56 Aman Goyal 0.3 (25) 0.0 (0) 0.3   
56 Baban 0.3 (24) 0.0 (0) 0.3   
56 GOPI V 0.3 (23) 0.0 (0) 0.3   
56 Saurabh Shukla 0.3 (18) 0.1 (0) 0.3   
56 vap 0.3 (13) 0.0 (0) 0.3   
56 AnshulVerma 0.1 (12) 0.2 (0) 0.3   
56 knightedprince 0.3 (10) 0.0 (0) 0.3   
56 shikher 0.2 (5) 0.1 (0) 0.3   
69 Anupam Singh 0.2 (24) 0.0 (0) 0.2   
69 Arif Awate 0.1 (17) 0.0 (0) 0.2   
69 Vishal 0.2 (16) 0.0 (0) 0.2   
69 sakshi 0.2 (14) 0.0 (0) 0.2   
69 Bala Yeswanth 0.0 (12) 0.1 (0) 0.2   
69 mona 0.2 (10) 0.0 (0) 0.2   
69 lil 0.2 (9) 0.0 (0) 0.2   
69 _rahulz 0.1 (5) 0.0 (0) 0.2   
77 saket 0.1 (22) 0.0 (0) 0.1   
77 JJ 0.1 (20) 0.0 (0) 0.1   
77 rishabhcha 0.1 (20) 0.0 (0) 0.1   
77 Rahul Kumar 0.1 (18) 0.0 (0) 0.1   
77 Abhiram Kaushik 0.1 (17) 0.0 (0) 0.1   
77 gotak 0.1 (16) 0.0 (0) 0.1   
77 bichemphy 0.1 (15) 0.0 (0) 0.1   
77 ms 0.1 (13) 0.0 (0) 0.1   
77 The Godfather 0.1 (11) 0.0 (0) 0.1   
77 Akshay 0.1 (10) 0.0 (0) 0.1   
77 Reejh 0.1 (9) 0.0 (0) 0.1   
77 vickey 0.0 (9) 0.0 (0) 0.1   
77 Firoda 0.1 (9) 0.0 (0) 0.1   
77 Akash 0.1 (8) 0.0 (0) 0.1   
77 PIYUSH 0.1 (8) 0.0 (0) 0.1   
77 Nilesh Kumar 0.0 (8) 0.1 (0) 0.1   
77 omi 0.1 (7) 0.0 (0) 0.1   
77 ayshg 0.1 (6) 0.0 (0) 0.1   
77 rajatg98 0.0 (5) 0.1 (0) 0.1   
77 karan 0.1 (5) 0.0 (0) 0.1   
77 Krishna Ganeriwal 0.1 (5) 0.0 (0) 0.1   
77 anna 0.1 (4) 0.0 (0) 0.1   
77 abi 0.0 (4) 0.0 (0) 0.1   
77 Nishant Kambhatla 0.0 (4) 0.0 (0) 0.1